Rovdjurspolitiken är ett verktyg i en global agenda.

Nej, jag är inte troende, jag tror inte på någon utomjordig övermänsklig makt, och jag bad inte igår kväll. Däremot försöker jag leva efter kärleksbudskapet. Men så denna morgon kommer ändå ett svar på det jag inte såg igår, men väl en misstanke vi dryftat många gånger. Så sent som igår uttryckte jag nämligen pessimism när jag berättade för några, som likt mig kritiserar politiken och söker en ändring, om att jag inte har förstånd som räcker till för att förstå rovdjurspolitiken. Det är naturligtvis inte populärt och upplyftande, eller ens klokt, att uttala pessimism. Mitt enda försvar är uppriktighet och att inte gå bakom ryggen med sanningen, likt dem vi själva kritiserar.

Den biologiska mångfalden igen.

Jag är trög på morgonen, men har ändå ett svagt medvetande som får mig att slå på P1 på klockradion som börjar sina sändningar 05.30. Och vad får jag så småningom höra? I vetenskapsnyheterna, 2:35 min in i denna sändning  sägs det följande: Amerikanska miljöforskare påstår att en kraftig urbanisering kommer att äga rum fram till år 2030. Det gäller i ett globalt perspektiv (hela världen), och det kommer att påverka DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN KRAFTIGT. Riktningen är utstakad! Sug på den!

Vad är nytt med miljöforskarnas uttalande?

Detta är ju precis vad vi som kritiserar rovdjurspolitiken menar kommer att bli resultatet, människor lämnar landsbygden, det har vi sagt under lång tid. Ja, de som redan okritiskt köpt konceptet med rovdjuren uppmanar oss faktiskt till detta om och om igen: Passar det inte så flytta till stan!
Om vi nu anat att anledningen med rovdjurspolitiken är att göra slut på jakten, så är det inte uttalat. Men vi har idag riksdagsbeslut som säger att rovdjuren ska ha mat först, därefter kan det ev. bli frågan om jakt, och alla arter är av princip fredade (det kan tillåtas jakt). Målsättningen med rovdjurspolitiken är att få predatorerna att öka till antal där de själva reglerar gräsätarna och andra arter vi jägare sätter värde på, och jagar. Då är jakten slut, och flytten till stan blir antagligen nödvändigt för flera. Precis som makthavarna önskar. Det nya med dagens förmedlade uttalande från de amerikanska miljöforskarna är inte processen utan att de uttrycker den tydligt. Nu vill de visa på vetenskapligt underlag för folkomflyttningen under den biologiska mångfaldens fana.

Rovdjurspolitiken och annan politik är oftast ovetenskaplig!

Och det är också nedanstående företeelser som också leder till samma resultat, avflyttning av glesbygden. Rovdjur, vindkraft, dubbdäcksavgifter, nedlagda skolor, affärer, bensinmackar och eget finansierad infrastruktur (byalag ska själva finansiera fiberutbyggnaden). Det finns mängder av ytterligare exempel som drabbar landsbygdens boende hårdare än de redan urbaniserade. Vi vet också hur lite våra röster i Ring P1 betyder, andra opinionsyttringar och demonstationer är också oftast verkningslösa. Våra svenska makthavare bryr sig inte om sådant, så länge det inte direkt hotar makten, men fasen vet. Det tjänar ju så gott som lika väl, och har nästan lika roligt och helt utan ansvar i opposition, eller om de har eller har haft en generaldirektörspost. Vi har ett rättssystem som dömer de ej politiskt korrekta och t.o.m. efter påtryckningar utifrån.  Domstolar tillåts vara jäviga och våra medborgares livsgärningar slås omkull brutalt och inhumant för maktens misshagliga på godtyckliga grunder. Men de som sällar sig i leden, de som följer regelverket och agendan, de som i dagligt tal rövslickar, de gynnas. Säg ja och lyd (och som i lumpen – tänk inte) och din framtid är säkrad. Glöm ärlighet och heder, glöm demokrati och humanism och glöm rättvisa och tron på något bättre. Etablissemanget lever som de parasiter de är sitt eget liv. Det är lätt att tro på påståendet att agendan är att avfolka glesbygden.

Makthavare.

Ja vem styr egentligen? Vi som följt rovdjurspolitiken hela vägen samt har erfarenhet av politik under en längre tid kan verkligen undra. När det gäller rovdjurspolitiken saknar argument betydelse, det spelar heller ingen roll vilket parti som har makten, samtliga nuvarande riksdagspartier tycker likadant. Det är faktiskt detsamma med vindkraften också, alla har samma åsikt. Tydligare blir det om vi synar andra länder, hur är det där? Jo, faktiskt i stort sett likadant, rovdjuren ska gynnas och tillåtas utbreda sig även i övriga Europa. Men inte bara där utan även i USA ska rovdjursstammarna växa, liksom även i Asien. Vindkraften då? Jo faktiskt likadant där, folket i hela världen övertygas och tvingas till vindkraftsutbyggnad, och rovdjursexpansion. Argument om föråldrad, olönsam och landskapsförstörande teknik hjälper inte, det verkar redan bestämt (på en högre nivå) hur det ska vara, och de på landet får ta smällen. Att rovdjuren tar våra tamdjur, våra boskapsdjur och gör befolkningen oroad och lidande saknar också betydelse, det verkar redan bestämt (på en högre nivå) hur det ska vara, och de på landet får ta smällen.

Kan det vara dessa?

Funderar vi i dessa banor kan vi peka ut globala nätverk och organisationer som står över nationalstaterna. Jag tror bestämt att WWF och FN är nyckelspelare i sammanhanget, finns säkert ännu flera. Och då menar jag inte deras medlemmar, särskilt WWF är toppstyrt. Men även i FN:s korridorer förekommer stark lobbyverksamhet av mäktiga intressen. Och NEJ, jag tror inte det är goda människor som står i bakgrunden och infiltrerar – bestämmer. Det är som alltid, makt och pengar som styr. Den som förklarat detta utförligast och bäst är Magnus Hagelstam, Finland. Det kan därför för många vara ögonöppnare att noga studera hans egna rön i frågan, läs här noggrant inkl. länkar. 

Rovdjurspolitikens lösning.

Vi måste ställa de rätta frågorna, till rätt personerna i denna maktapparat. Min övertygelse är att de flesta med kunskap om ovanstående önskar något annat, något bättre. Med allt fler upplysta människor blir det till slut en nödvändighet för makthavarna att lyssna på sina underdåniga skattebetalare. Lika fel som det är att påstå att rovdjuren behövs, lika fel är det att tro att Skandinaverna för alltid kommer att foga sig i maktens övergrepp. Fortsätter nuvarande ordning, där lögnen gynnas, har svenska makthavare snart ingen att styra över. De sker en omkastning, vi kommer att bli de som inte bryr oss (om lagar, regler och skatter). Mycket talar för att det är mycket hårdare och bestämda tag som krävs, fast jag ogillar det.

 

Tillägg samma dag.

 

Efter att idag ha lyssnat på Fredrik Reinfelds regeringsförklaring,  samt som förklaring till hur vår ”svenska” politik går till i praktiken, passar nedanstående som goda exempel.

 

 

Gårdagens pressmeddelande ifrån Näringsdepartementet. Obs, minister Anna-karin Hatt, centern.

 

http://www.regeringen.se/sb/d/16423/a/199239

 

Pressmeddelande

17 september 2012

Näringsdepartementet

 

Stödet till solel förlängs till 2016

 

I budgetpropositionen för nästa år föreslår regeringen en förlängning av stödet för installation av solceller till och med 2016. Under perioden 2013 till 2016 avsätts ytterligare 210 miljoner kronor.

 

– De val vi gör idag måste vara hållbara. Och en av de mest hållbara energikällorna som finns är solen. Vi ser nu en snabb utveckling av solcellstekniken, vilken är väl lämpad för småskalig energiproduktion. Den utvecklingen ligger i linje med regeringens energipolitiska mål, och är något vi vill förstärka. Att stödet kommer finnas kvar fram till och med 2016 innebär att branschen får välkommet långsiktiga besked och långsiktigt goda spelregler, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

 

Regeringen har sedan 2009 satsat på ett investeringsstöd till den som sätter upp solceller. Stödet riktar sig till både företag, offentliga organisationer och privatpersoner och har blivit mycket framgångsrikt. Ansökan om att få ta del av stödet görs till Länsstyrelsen.

 

 

 

Dagens pressmeddelande ifrån samma departement och minister.

 

http://www.regeringen.se/sb/d/16423/a/199475

 

Pressmeddelande

18 september 2012

Näringsdepartementet

 

Regeringen satsar 280 miljoner på biogas

 

I budgetpropositionen för nästa år föreslår regeringen en förlängning och förstärkning av stödet till innovativ biogas. Fram till 2016 kommer Alliansregeringen satsa 280 miljoner kronor på att öka produktionen, förbättra distributionen och öka användningen av biogas. Denna satsning sker utöver de 60 miljoner som redan tidigare aviserats för 2013.

 

– Regeringen gör i den kommande budgeten flera satsningar för en långsiktigt hållbar framtid. För att vår fordonsflotta ska kunna vara oberoende av fossila bränslen till 2030 behöver vi både behålla och utveckla de styrmedel vi redan har, och skapa nya. Som ett led i det satsar regeringen nu ytterligare 280 miljoner kronor på att utveckla den klimatsmarta och innovativa biogasen fram till 2016, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt (C).

 

Biogasen är ett av de mest resurseffektiva och miljövänliga fordonsbränslena. Redan idag beräknar branschen att fordonsgasen har ersatt bensin och diesel som drivmedel i cirka 80 000 personbilar, och hälften av den fordonsgasen är idag biogas. Tack vare att alla dessa fordon använder fordonsgas istället för fossila bränslen har deras utsläpp av koldioxidutsläpp minskat med 230 000 ton, vilket motsvarar vad 33 000 svenskar orsakar i koldioxidutsläpp varje år.

Biogassatsningen i kommande budget sker utöver de 60 miljoner som redan tidigare beslutats för 2013. Sammantaget kommer regeringen alltså de närmaste åren satsa 340 miljoner kronor på att utveckla och producera framtidens biogas.

 

 

Kommentarer.

 

Här syns det tydligt att politiken bestäms uppifrån, och inriktningen är av global natur. Den som är följsam och snabb inriktar sig som leverantör av utrustning, ev. producent, av dessa produkter. På det sättet gynnas du av statliga stöd som vi alla andra får vara med och bekosta. Så vi, populasen står som garanter för vissa branschers vinster (lyd och var lojal mot makten). Ingen behöver väl idag tvivla på att det är exakt samma system som inom vindkraftsutbyggnaden.  Staten bestämmer vilka som ska gynnas!

 

 

 

 

Här kan ni läsa om ett  exempel som visar på makthavarnas rädsla för befolkningen. Det är bara att gilla läget, men vi befinner oss redan i Orwells 1984.

 

 

 

 

Pressmeddelande

18 september 2012

Justitiedepartementet

 

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen föreslås få rätt att inrikta signalspaning

 

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att inrikta signalspaning vid Försvarets radioanstalt (FRA). Det föreslås i en proposition som i dag överlämnats till riksdagen.

 

Förslaget stämmer överens med det lagförslag som remitterades i en departementspromemoria i december 2011 och innebär att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen läggs till bland de myndigheter som i dag tillåts inrikta signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

 

– Det är viktigt att Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen kan få tillgång till information om utländska förhållanden som inhämtas genom signalspaning, säger justitieminister Beatrice Ask. Därigenom stärks Sveriges förmåga att förebygga och förhindra terrorism och sådan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen.

 

Ändringen görs i den nu gällande signalspaningslagen och får till följd att hela det regelverk som i övrigt gäller för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet ska tillämpas även vid inriktning från Säkerhetspolisen eller Rikskriminalpolisen. Inhämtning av uppgifter ska få ske för de syften som redan nu är tillåtna i signalspaningslagen, till exempel för att kartlägga strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen. Samtliga begränsningar som gäller beträffande vilken trafik som får inhämtas blir gällande även efter inriktning från polisen. Inhämtningen kommer att utföras av FRA efter tillstånd från Försvarsunderrättelsedomstolen.

 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

14 thoughts on “Rovdjurspolitiken är ett verktyg i en global agenda.

 1. Roger Engstrand skriver:

  Du är inne på rätt spår. Det tror jag. Fram till cirka 1970 hade jag en tro på att politiker arbetade för landets bästa och för att alla grupper skulle få hänga med i utvecklingen. Därefter har vi emellertid fått en ny ”världsordning” där riksdagsmännen är lydiga knapptryckare och politiken har släppt ”andra krafter” fria att agera manipulativt medan de valda ombuden förpassats till menlösa åskådare. Det innebär att det blivit allt viktigare att bilda intressegrupper. Vi ser det på utbyggnaden av fibernät: Dom som organiserar sig får nät – dom andra får vänta (i evighet).
  Rovdjursfrågan är typisk. Dom som förväntar sig att politikerna ”ska lösa problemet” lär få vänta. En stark gruppering för ny rovdjurspolitik och en levande landsbygd måste bildas.

 2. Michael Ericson skriver:

  Har själv funderat i liknande banor. Vi lever fortfarande (som på 70-talet) i tron att Sverige är ett ”fritt land”….men man behöver inte fundera särskilt länge förrän man inser att Sverige inte längre är ”fritt” i den bemärkelsen. Det är andra tider som stundar. Makt och pengar styr. Inget annat.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Tack för era kommentarer.
   Det visar på att vi säkert är flera som funderat i samma banor och att det höjer sannolikheten för att det ligger något i min tolkning. Nu kan vi fundera över vilka i hela cirkusen av förvaltare, forskare, mediefolket och arbetande inom regeringskansliet som anser sig vara de som verkligen bestämmer eller helt enkelt är vilseförda nyttiga idioter.

 3. DagL skriver:

  Världen (inte värst i Sverige) har problem, ni är en del av problemet, och jag tror inte männskligheten klarar av dem, så jag beslöt att starta en blogg som diskuterar framtiden det närmaste seklet i balanserat pessimistiska mest naturvetenskapliga tongångar.
  http://downto2100.blogspot.se/
  Det kommer nog en sammanfattning om vargar också.
  Man behöver bara läsa tidningen de sista dagarna! Tyska regeringen varnar för internet (för några dagar sedan ringde någon till mig och försökte övertyga mig om att den dator jag skriver på är farlig, vem vet det kanske inte var en bluff för att komma åt datorn). ”Expert” går i konkurs med en massa konsekvenser för mer än 100 affärer. Det företag som transporterar dagskassan mellan ”affärer” och banken (Panaxia) visade sig stoppa undan en del i egen ficka och nu håller kontantsystemet på att kollapsa. Eurokrisen är en följetong men den grundläggande orsaken är att Euroländerna gjorde en stabilitetspakt som sedan nästan inte ett enda land höll. FN beslöt i ett sk milleniummål att världens klimatgasutsläpp skall halveras mellan 1990 och 2015. 2010 hade det ökat med 30%! (Det är förresten mot den bakgrunden man skall läsa en del av de pressreleaser som står i artikeln)
  På fredag har jag ett offentligt föredrag, kanske det sista jag håller och temat är att det går åt helvete och vargfrågan får ganska stor uppmärksamhet under temat usla beslutsmekanismer. Riksdagen fattade 2009 ett beslut med innebörd att det kommer ett nytt beslut ungefär nu, och efter tre år för utredande verkar det nya beslutet komma första oktober (heder åt Lena Ek att hon drivit ärendet så att åtminstone tidsramen kanske håller). Men viktiga komponenter har inte utretts, dåligt beslutsunderlag. Och någon vecka innnan kan man inte gissa var beslutet hamnar annat än möjligen genom spekulationer om några få insyltades subjektiva uppfattning. Visserligen finns ett rovdjursdirektiv men läser olika ”förnuftiga” människor detta kommer de till uppfattningar mellan 40 och flera tusen. Lägger man till att det skall vara resonabla grupper av människor som kommit till övervägda slutsatser är spannet 150 till 700, detta är nog det reella spannet beslutsfattarna kan låta subjektivitet och politiska synpunkter väga in. Något mer är knappast känt en dryg vecka innan beslutet skall fattas.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Tack för kommentar DagL.

   Men jag har ingen önskan eller avsikt att vi ska gräva ner oss i mörka framtidsutsikter. Även jag är intresserad av många andra frågor men har valt att följa rovdjursdebatten noggrannare än andra. Min tid och ork räcker knappt till för detta. Du däremot tar verkligen helhetsgrepp som måste beundras. Ett borde dock kunna slås fast, mänsklighetens problem tidigare och inför framtiden har inget att göra med hur vi behandlar de största rovdjuren.

   Däremot bär jag på en oro att vi kan mista vår moderna bästa kunskapskälla, internet. Den möjligheten som nu ger oss alla möjligheten att uppnå ett verkligt demokratisk samhälle.

   Jag är också fullständigt införstådd med att den ekonomiskt styrda politiken, enl. bifogade pressmeddelandena, handlar om att minska co2 utsläppen. Det som upprör är den omständigheten att vad vi gör i Sverige, saknar betydelse. Regeringen inbillar (lurar) befolkningen att om vi inte minskar VÅR energiförbrukning, och särskilt så de fossila energislagen, kommer våra efterlevande att få lida alla helvetes kval. Det är ju bara inte sant, men sant är att regeringen, ja hela maktapparaten, utan att tveka skuldbelägger oss om vi inte gör som de säger. De ger oss dåligt samvete trots att de borde veta bättre. Sanningen är ju som du skriver, utsläppen ökar, och när Sverige i ett globalt perspektiv är som ett lillfinger på en fotboll bör alla förstå vad obetydligt vår ”sanering” är i ett globalt perspektiv. Vore våra makthavare kloka skulle de fullständigt strunta i denna strävan att minska utsläppen. De skulle peka på de stora utsläppsländernas roll och nämna att vi redan nu tillhör de bästa i världen. Pålagorna nu, under co2 debatten, drabbar vår globala konkurrenskraft och svensken som lydig, gräver därför nu vår industris grav i stället.

   Slutligen nämner du ”förnuftiga” och ”resonabla grupper av människor” och spannet 150 – 700 vargar. Då kommer du in på området gissningar och spekulationer. Din hållning är känd, och det är din åsikt. Jag tror mig kunna påstå att du, också, egentligen saknar argument för att hålla vargar lösa i Skandinavien (annat än eget tyckande), om vi bortser från div. tidigare beslut. Människan måste, som alla andra arter, tillåtas göra vad som faller den in, helt enligt evolutionens villkor. Vem hindrar oss, och vilka måste vi villkorslöst lyda?

   Jag lider med dig DagL när dina relevanta och seriösa beräkningar om vargarnas genetik så fullständigt nonchaleras. Det visar om inte annat på att nuvarande ordning är otillfredsställande.

 4. DagL skriver:

  Det blir så filosofiskt men vi lever för oss själva och för kommande generationer av vår art på ett något så när civiliserat sätt. Då bör vi underordna oss vissa beslut annars blir det anarki och samhället faller sönder. Vi ändrar saker för snabbt, det ökar risken. Biodiversiteten försvinner för snabbt, många bedömmare anser detta värre än klimatgaserna. Det är riskabelt. Dessutom har det ett direkt värde för överlevandet och civilisationen att vi kan sätta värde på annat än oss själva även om det direkta värdet inte är uppenbart utan tvärtom finns argument emot. Så när nu en massa organ inklusive vår riksdag bestämt att varg skall finnas livskraftigt och uthålligt frilevande i det naturliga utbredningsområdet så bör detta bejakas och gör man det inte så minskar man chanserna för civilisationens överlevnad. Om det upplevs som stora olägenheter behöver man dock inte ha mer än nödvändigt, och det försöker jag motivera eller snarare säger jag att genetiken inte kräver så mycket som en del andra genetiker åberopar. Riksdagen själv tycks acceptera att det naturliga utbredningsområdet reduceras till en tredjedel av det naturliga utbredningsområdet. Om förnuft och åsikter, jag försökte säga att det är svårt att besluta på ett rationellt sätt. Eftersom det inte är det om rovdjur så är det inte om viktigare saker heller. Jag lider inte särskilt mycket, det är mer en hobby. Men det är helt rätt uppfattat att jag tycker det är ett exempel på att systemet funkar dumt, särskilt bland de som vill argumentera för få vargar.

  Om klimatutsläppen får vi försöka vara lojala även om inte andra är det. Kina och Indien har det så mycket sämre än vi, så den internationella lojaliteten fordrar att vi i ton minskar mer än dem. Jag har svårare att svälja USAs inställning. Det är ju inte bara klimatgaser utan också t ex peak oil som kanske redan inträffat. Och det går att tycka saker men en del av du tycker kan ju vara mer fel än vad regeringen tycker.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Du är full av energi och har ett stort intellekt DagL, men du har tydligen också humor. När jag läser: ”Så när nu en massa organ inklusive vår riksdag bestämt att varg skall finnas livskraftigt och uthålligt frilevande i det naturliga utbredningsområdet så bör detta bejakas och gör man det inte så minskar man chanserna för civilisationens överlevnad.” , så ler jag brett.

   • Michael Ericson skriver:

    Trovärdigheten och objektiviteten hos dessa ”organ” måste ju ändå beaktas….

   • DagL skriver:

    Som sagt blir, det väldigt filosofiskt. Men tycker många organ och en nästan enhällig Sveriges riksdag och ett måhända splittrat Jägareförbund och LRF något som anses viktigt för framtiden så är det viktigt för civilisationens överlevnad att inte ifrågasätta det alltför högljutt även om man tycker det är subjektivt och helt fel. Det kanske är fel men anarki är värre. Och jag delar inte de katastrofscenarior ni målar upp, sista posten på min blogg nämner bla Minnesota där vargmotståndarna förvisso finns men verkar mindre märkbara än i Sverige fast det finns fler än tio ggr fler vargar på samma yta som sydsverige. Jag tycker ändå att eftersom skadan med varg är uppenbar och nyttan inte uppenbar och ligger mest i något så när lojalitet med systemet så måste ambitionen vara att få det behövliga antalet lågt men så att det till nöds kan påstås uppfylla ”kraven”.

   • Kenneth Erikson skriver:

    Men frågan är absolut filosofisk. Tyvärr avgörs den inte politiskt, när våra fega politiker smitit ifrån ansvaret och överlåtit beslutsrätten till fundamentalister som verkar i egenintresse, dvs. Naturvårdsverkets fauna avdelning.

    Jägareförbund, LRF och liknande medlemsorganisationer (medlemmarna tror det) håller på att förlora sin roll om de snarare går maktens ärenden än sina medlemmars. Tack internet för det, men det behöver inte resultera i anarki.

    Lika odiskutabelt är också följande: Hela västvärlden, inkl. USA, Alaska och några stater vid de stora sjöarna gränsande mot Kanada undantagna, är de länder som utrotade vargen men som också idag lever på den högsta standarden i världen. F.d. Sovjetunionen försökte också utrota vargen men misslyckades och fick dras med plågan har inte uppnått samma standard. Det syns som solklart, men jag drar ingen växel i den stora debatten på detta, när även det politiska systemet naturligtvis även måste beaktas. Men ändå, hela Västeuropa utan varg (som stor påverkansfaktor) i hundartals år (kanske vi kan säga tusen år), hög levnadsstandard och inga negativa ekologiska konsekvenser.

    Visst är det väl ändå helt klart DagL, att ”kraven” som du avslutar med, är ett resultat av människors beslut. Beslut som, i princip, kan ändras när som helst. Och det är ju detta vi kritiker av rovdjurspolitiken har som målsättning. Vi kan inte acceptera beslut som leder till att människor och djur blir skadade och lider förluster utan några som helst positiva konsekvenser för någon (annat än just för de som beslutar i frågan, de som har utkomsten –avlönas, av även dem som lider skada. Det är egenintresset).

    Om jag förstått dig rätt ivrar du för ett ekonomiskt rationellt skogsbruk. Borde du då inte också önska detsamma när det gäller vår fauna?

   • DagL skriver:

    Nja jag står nog på skogens sida gentemot den nuvarande faunan. Något mindre vilt tycker jag vore önskvärt. Jägarna är inte tillräckligt blodtörstiga, de borde knäppa fler älgar och vildsvin. Men samtidigt tror jag älgstammen kan kontrolleras bättre av jägare än vargar, vi får se vart det nya älgförvaltninssystemet leder till.

 5. DagL skriver:

  Som jag kanske sagt har jag gjort några bildspel med varggrapher, de finns åtkomliga från
  http://vargweb.wordpress.com/2012/09/21/bildspel-om-varg-och-annat/

  • Kenneth Erikson skriver:

   Du får stort utrymme här Dag Lindgren. Men det du skriver och visar är seriöst och visar på att vår rovdjursförvaltning inte bryr sig om fakta. De går sina egna ärenden, som vi rovdjurskritiker länge påstått och visat. Men de bryr sig naturligtvis inte om våra synpunkter heller, inte än så länge.

   För alla läsare måste klargöras att om Dag Lindgren tycker att vi ska hålla en litet antal vargar i landet pekar han också på att det saknar betydelse för arten varg som har sitt kärnområde öster om oss. Vi kritiker till dagens rovdjurspolitik har ju dragit slutsatsen att vi inte ska hålla vargar lösa över huvud tagit i Skandinavien när de negativa konsekvenserna är oförsvarliga.

 6. […] Jag spinner vidare på en tänkvärd artikel på Rovdjurspolitik. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: