Orsaken till mycket ont.

Resultatet som ingen gläds över.

Här nedan kan orsaken till den polarisering, och splittring, som skett i samhället sedan fanatiker, fundamentalister och religionsfattiga ekosofer kommit till makten.

Det har skapats avgrunder mellan:

Stad och Land

Betraktare och Brukare

Teoretiker och Praktiker

Konsumenter och Producenter

Okunskap och Erfarenheter

WWF och Lantbruksnäringar

Ivrare och Drabbade

Tidningar och Ohörda

Fantasi och Verklighet

Dröm och Fakta

Flum och Sans

SNF-ledning och dess medlemmar

Myndigheter och Glesbygdsboende

Politiker och Folket

Rättsväsendet och Moralen

Här nedan ser vi ett exempel på hur åsiktsstyrningen av svenska befolkningen går till.
Inte svårt att öka förståelsen om man följer pengars väg, här är förra årets anslag till statens rovdjurspropaganda.

BESLUT
2011-04-28 Ärendenr:
NV-01654-11

Enl. sändlista

Bidrag till rovdjursinformatioii 2011

Beslut
Naturvårdsverket beslutar att for 2011 bevilja bidrag till de projekt och delprojekt som framgår av bilaga 1.
Av bilagan framgår också vilka ansökningar som avslagits.

Villkor for bidragen

Beviljat bidrag utbetalas av Naturvårdsverket efter rekvisition från bidragstagaren senast den 15 juni 2011. Om beviljade medel inte rekvireras innan 15 september kan bidraget komma att utebli. Bifogad rekvisitionsblankett ska användas.

Medel som inte förbrukas i enlighet med detta protokoll ska återbetalas.

Ekonomisk redovisning och slufrapport ska ha kommit in till Naturvårdsverket senast den 1 april 2012. Rapporten ska redovisa bakgrund, syfte/mål, åtgärder/aktiviteter, målgrupp, erfarenheter och utvärdering av resultat. Rapporten ska redovisa hur årets kriterier och prioriterade områden uppfyllts, samt hur samverkan fimgerat.

Bidragen konteras 2510, 35311,493277, 5341

Bedömning
Naturvårdsverket har bedömt ansökningarna enligt de kriterier och prioriterade områden nedan som angavs i utlysningen. Dessa bidrag är avsedda for projekt, inte for driftstöd. Den stora efterfrågan på medel har inneburit att flera ansökningar endast bifallits delvis.

BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND – FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA – KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 08-698 10 00 FAX: 08-20 29 25
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Kriterier:
1. Bidra till ökad kunskap om förvaltningen och minskade konflikter kring rovdjur
2. Genomfbras i samarbete mellan flera aktörer
3. Avse insatser i län med stora rovdjur och för dem som berörs av rovdjuren. Prioriterade områden:
1. Genetisk förstärkning av den inavlade vargstammen
2. Kommunikation inom och vidareförmedling från Viltförvaltningsdelegationer
3. Det personliga mötet och infonnation genom dialog

Sammanfattning av sökta belopp och beviljade bidrag Sökande Sökt belopp Beslutat bidrag högst
Rovdjurscenter de 5 Stora 2 164 000 1 451 000
Rovdjurscentrum Grönklitt 9 108 000 1 500 000
Milj öorganisationer 5 308 000 1 417 000
Länsstyrelser 6 376 620 1 632 000
Totalt 22 956 620 6 000 000

Bakgrund
I regleringsbrevet 2011 fÖr Naturvårdsverket anger regeringen att Naturvårdsverket får använda anslaget Åtgärder för värdefull natur till kostnader för rovdjursinformation (Villkor för anslag 1:3, ap.2.2.).
Naturvårdsverket har utlyst bidrag för 6 miljoner kronor. Bidrag kunde sökas av rovdjurscenfra, ideella miljöorganisationer och länsstyrelser för projekt, inte driftsstöd. Ansökningar om nära 23 miljoner kronor kom in.

Detta beslut har fattats av avdelningschef Eva Thömelöf.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit Magnus Kristoffersson och Suzanne Kolare, den sistnämnda föredragande.

Eva Thörnelöf
Suzanne Kolare

Sändlista, samtliga sökande:
Länsstyrelserna i
Stockholm
Uppsala
Jönköping,
Kronoberg
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Gävleborg
Dalarna
Västernorrland
Västerbotten,
Norrbotten
Rovdjurscentrum Grönklitt
Rovdjurscentret De 5 Stora
Nordanstigs naturskyddsförening
Svenska Jägareförbundet
Jägarnas riksförbund
Studiefrämjandet Mitt
Svenska Rovdjursföreningen
Världsnaturfonden WWF
Naturskyddsföreningen
Stiftelsen Nordens Ark
Svenska Ekoturismföreningen
Djurskyddet Sverige
Svenska Samernas Riksförbund
Naturskyddsföreningen Dalarna
Norrtälje naturvårdsstiftelse
Naturskyddsföreningen Värmland
Naturskyddsföreningen Uppsala län
Naturskyddsföreningen Östhammar
Vindelns naturskyddsförening
Folkaktionen för ny rovdjurspolitik
Mariebergsskogen AB
Kopia för kännedom:
Rådet för rovdjursfrågor, (e-post) Milj ödepartementet Jordbruksdepartementet

Bilaga 1

1. Rovdjurscentret De 5 Stora
Naturvårdsverket beviljar sammanlagt högst 1 451 000 kronor i bidrag till Rovdjurscentret De 5 Stora (org.nr. 802424-2227, NV-02941-11, NV-02981-
11) för följande projekt:
Genetisk förstärkning av vargstammen. Sammanlagt högst 144 000 kr för två delprojekt: föreläsningar för skolor och mindre organisationer, samt Portabel utställning och foldrar.
Det personliga mötet. Sammanlagt högst 1 307 000 kronor för fyra delprojekt:
Informationsfräffar/föreläsningar i samverkan med Studiefrämjandet, Naturhistoriska riksmuseet, Biotopia Uppsala, Skånes djurpark med flera. Seminarier. Hund & varg – skillnader, likheter, konflikter” i samarbete med Svenska Jägareförbundet, ”Rovdjursturism” i samarbete med Ekoturismföreningen samt ”Rovdjurens ekologiska roll” i samarbete med Svenska rovdjursförening.
Arbete med skolor. Rovdjursskola, utbildning av lärare, utbildning av aktörer att driva rovdjurskola. Utveckling av basutställningen.
Naturvårdsverket avslår de delar av ansökan från Rovdjurscentret De 5 Stora som gäller (NV-02942-11, NV-02941-11, NV-02981-11):

Genetisk förstärkning av vargstammen. Kurs om vargförvaltning och jakt samt skytteteknik.
• Personliga mötet. Projekten material till barnbok om fabodbruk och rovdjur.
• Viltförvaltningsdelegationema. Kompetenshöj ande kurser om biologi och förvaltning, lokal för dialogmöten, samt hearings med allmänheten.

2. Rovdjurscentrum Grönklitt

Naturvårdsverket beviljar sammanlagt högst 1 500 000 kronor till Rovdjurscentrum Grönklitt (org.nr 802425-5211, NV-02905-11) för följande projekt:

Utveckling av basutställningen, 200 000 kronor.
Aktiviteter och interaktiviteter för barn, 100 000 kronor.
Skolprojekt varg, björn, människa 220 000 kronor.
Rovdjursdagar, olika studiepaket 200 000 kr
Skolmaterial 150 000 kr
Rovdjuren i ekosystemet, utställning 150 000 kronor.
Björnsymposium 80 000 kr för 2011.
Tematiska utställningar på rovdjurscentrat, 300 000 kronor
Rovdjur och ny svenskar, 100 000 kronor.

Naturvårdsverket avslår ansökan från Rovdjurscentrum Grönklitt som gäller • Drifts-, personal- och lokalkostnader

Internationellt björnsymposium 2012
Rovdjur i saga/sägen och hos naturfolk
Att arbeta i skogen och möta rovdjur.
Information från Viltförvaltningsdelegationen.
Varg i världen.
Forskning, underlag för förvaltning.
Beteendestig Rovdjur i naturen.
Vargjakt och skyttesimulator.
Samverkan med Viltskadecenter. Ordna utställning på Rovdjurscentrum och ha tillgång till broschyrer samt miniutställningar, föreläsningar och marknadsföring.^
Internationell björnforskar/förvaltarträff Northern
Utöka björnutställningen.
Rovdjursspel för barn, tärningsspel.
Välkommen Värmland. Information om rovdjurscentret till olika aktörer i Värmland, en förberedelse för ev. fördelning av ansvarsområden mellan rovdjurscentra.
Rovdjur i samekulturen.

Bidrag till miljöorganisationer

Naturvårdsverket beviljar helt eller delvis ansökan om stöd från följande miljöorganisationer om sammanlagt 1 417 000 kronor.

3. Svenska Rovdjursföreningen (org.nr. 883202-3264, NV-02957-11) 116 000
kronor för rapport och möten om föreningens stängslingsverksamhet.

4. Svenska Rovdjursföreningen (org.nr. 883202-3264, NV-02961-11) i samarbete med Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Sveriges Omitologiska Förbund, 134 000 kronor för utbildning i lagar, politik, biologi samt kommimikation för organisationemas ledamöter i Viltförvaltningsdelegation

5. Världsnaturfonden WWF (org.nr. 802005-9823, NV-03020-11), 100 000 kronor för ”Att leva med rovdjur” med seminarieserie, studiecirklar och informationsmaterial i samarbete med Studiefrämjandet Distrikt Mitt.
6. Studiefrämjandet Distrikt Mitt (org.nr. 886500-4298, NV-02907-11), 400 000 kronor för tre projekt:
Rovdjursinformation genom folkbildning. Informationsmöten och tematräffar i samarbete med länsstyrelser, rovdjurscenfren. Viltskadecenter, forskningsprojekt, intresseorganisationer och universitet.

Utveckla mall för utvärderingsverktyget Easy Research.

Initiera kommunikationsplanering inom viltförvaltningsdelegationer. Fortsättning på fjolårets projekt i Gävleborgs län.

7. Stiftelsen Nordens Ark (org.nr. 854600-6191, NV-02978-11), 140 000 kronor för två projekt: utbildning i Rovdjurscenfrat de 5 Storas Rovdjursskola samt utbildning i grundskolor.

8. Svenska Ekoturismföreningen (org.nr. 802403-7247, NV-03053-11), 65 000 kronor för seminarium om rovdjursturism i samverkan med Rovdjurscentret De 5 stora.

9. Gävleborgs fäbodförening (org.nr. 885501-2632, NV-03080-11), 50 000 kronor för bok/broschyr ”Fäbodar och rovdjur förr och nu”.

10. Djurskyddet Sverige (org.nr. 802000-6832, NV-02911-11) 25 000 kronor
för broschyr om fem stora rovdjuren.

11. Naturskyddsföreningen Dalarna (org.nr. 883201-6706, NV-02923-11) i
samarbete med Jägareförbimdet Dalama, 52 000 kronor för utbildning av medlemmar i rovdjursspåming.

12. Naturskyddsföreningen Dalama (org.nr. 883201-6706, NV-2888-11), 75 000 kronor för bjöminformation i Dalamas skolor.

13. Norrtälje naturvårdsstiftelse (org.nr. 814401-0033, NV-2724-11), 200 000 kronor för utbildning för elever och pedagoger, föreläsningar med dialog för lokalbefolkning.

14. Naturskyddsföreningen Värmland (org.nr. 873201-3530, NV-02956-11) 60 000 kronor för att arrangera rovdjurss5anposium.

Bidrag till länsstyrelser
Naturvårdsverket beviljar helt eller delvis ansökningama om bidrag från följande länsstyrelser om totalt högst 1 632 000 kronor

15. Stockholms län (org.nr 202100-2247, NV-02945-11), 180 000 kronor, för
Samverkan i praktisk rovdjursförvaltning (möten och informationsmaterial ) samt dokimentera möte om hund och varg

16. Västra Götalands län (org.nr. 202100-2361, NV-2554, 2555, 2557-11), 260 000 kronor för dialogmöten om utsättning av varg i länet inkl. kostnader för deltagande av representanter från Viltförvaltningsdelegationen, samt projektet älgjakt och rovdjursförvaltning.

17. Värmlands län (org.nr. 202100-2395, NV-2807-11), 100 000 kronor för
att sprida information från Viltförvaltningsdelegationen genom workshops i ledamötemas egna organisationer

18. Örebro län (org.nr. 202100-2403, NV-03031-11, NV-03032-11), 100 000 kronor för att fortsätta skolinformationsprojektet med bland annat information om genetisk förstärkning av vargstammen.

19. Västmanlands län (org.nr. 202100-2411, NV-02949-11), 100 000 kronor
för Information rovdjursförvaltning. Sprida kunskap om nya rovdjurspolitiken genom fräffar i länet, utveckling av webb, informationsmaterial.

20. Gävleborgs län (org.nr. 202100-2437, 288 000 kronor för I dialog med länsstyrelsen – möte med andra än jaktliga organisationer, samt till nyhetsbrev, skolbroschyr om rovdjur.

21. Dalamas län (org.nr. 202100-2429, NV-0329-11) 100 000 kr för
Fältarbete med rovdjur, DVD som ska visas i naturum, skolor med mera.

22. Västernorrlands län (org.nr. 202100-2445, NV-03084-11, NV-03082-11)) 250 000 kronor för regionalt informationsmaterial om rovdjur och rovdjursförvaltning för skolor och för hemorganisationemas för ledamötema i viltförvaltningsdelegationen.

23. Västerbottens län (org.nr. 202100-2460, NV-03034-11, NV-03035-11), 170 000 kronor för rovdjursinformation i skolor i inlandet i samverkan med Naturskolan i Umeå. Utbildning och uppdatera broschyr.

24. Norrbottens län (org.nr. 202100-2478, NV-02982-11), 84 000 kronor för
fortbildning av lärare om rovdjur, ett samarbete med Luleå Miljöskola.

Avslag miljöorganisationer
Naturvårdsverket avslår ansökan för följande projekt från miljöorganisationer:

• Naturskyddsföreningen Nordanstig (NV-2722-11) i samarbete med Nordanstigs kommun. Besök på Rovdjurscentret De 5 stora för skolklasser.

• Naturskyddsförenmgen Uppsala län (NV-02944-11). Besök på Rovdjurscenfret De 5 stora för skolklasser.

• Naturskyddsföreningen Östhammar (NV-03102-11). Våra rovdjur – En föreläsning av fotograf vid möte.

• Naturskyddsföreningen Värmland (NV-02956-11). Rovdjur i skolan, personalkostnader och utbildningsmaterial.

• Svenska Rovdjursföreningen (NV-02959-11). Temahäfte ”Rovdjur och renar”.

• Vindelns naturskyddsförening (NV-03403-11). Temadagar i högstadieskolor i Vindeln, Bjurholm och Vännäs kommuner.

Folkaktionen för ny rovdjurspolitik (NV-03287-11). Studiecirklar för myndigheter och beslutsfattare om konsekvensema av koncentration av stora rovdjur.

• Stiftelsen Nordens ark (NV-02978-11). Mobil utställning, samt utbildning av lärarstuderande.

Avslag länsstyrelser
Naturvårdsverket avslår ansökningar om följande projekt från länsstyrelsema:

• Uppsala län (NV-02828-11). Utställning om rovdjur på Biotopia..

Jönköpings län (NV-03015-11, NV-03022-11).
a. Utomhusutställning vid naturum Store Mosse.
b. Informationsstöd åt länsstyrelsema i södra rovdjursförvaltningsområdet genom att anställa en informatör.

Kronobergs län (NV 04923-11). Ta fram korrmiunikationsplan om stora rovdjur.
Västra Götalands län (NV-02553-11, NV-02556-11, NV-02946-11 NV-2559-11).
a. Skolbroschyr, rovdjursskola och utbildningsfilm om rovdjur.
b. Massmediafräning av faltpersonal Gävleborgs län (NV-03286-11)
a. Informationskampanj om CITES-arbetet
b. Utbildning och övrigt arbete inom viltförvaltningsdelegationen
c. Kommunikationsrollen som viltförvaltningsdelegat

Dalarnas län (NV-03272-11). Rovdjurstidning till alla hushåll i länet Västemorrlands län (NV-03084-11. Utbildning av ledamöter i Dialog för naturvården.
Norrbottens län (NV-02982-ll).Bok om bjömmöten

Avslag övriga
Naturvårdsverket avslår tre ansökningar eftersom de sökande inte har behörighet att söka dessa utlysta medel.
Mariebergsskogen AB (NV-03190-11) om att fortsätta verksamheten som finansierats av länsstyrelsens medel för akutgmpper (rovdjursguidning för skolor, rovdjursdag för allmänheten med mera).
Svenska samernas riksförbund, (NV-03052-11) för dialogmöten om rovdjur med ledamöter från viltförvaltningsdelegationer och allmänhet.
Svenska Jägareförbundet (NV-03285-11). Informationsmöte för media för att beskriva sambandet genetisk förstärkning av vargstammen och en begränsad vargstam.

Originalet hittas här.

Här kan läsas om en utvärdering av propagandan som gjordes 2009, inkl. anslagen för åsiktsstyrningen för 2007 och 2008 på slutet i dokumentet.

Kostnaden för propagandan avses öka till ca. 15 miljoner årligen. De som är födda senare än 1960 har fått lära sig falska budskap redan i småskolan och senare fått ta del av densamma i våra medier därefter.

Idag börjar hjärntvätten redan på dagis.

Märkt , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: