STORA ARSLEN PÅ WWF.

LRF, Kennelklubben, Svenska Jägarförbundet och Jägarnas RiksFörbund har gjort gemensam sak och anmäler svenska staten och WWF. De är beredda att överklaga till högsta instans inklusive EU.

asgarv
Jojo det skulle se ut det – jag luras. Trots att kustfiskarna ger upp pga. sälen, landsbygdens djuruppfödare lägger av på grund av rovdjuren, vargen tar hundar på löpande band och viltet (exkl. vildsvin) håller på att försvinna, kan de inte enas. De väljer hellre statens bidrag och blir i samma veva WWF:s och rovdjurens nyttiga idioter.
Som samernas ledning gör borde också jägarnas förbund agera, se här. 

 

Men jag vill berätta litet om WWF.

Nedanstående är valda klipp från deras hemsidor i Sverige och internationellt.

Världsnaturfonden WWF är en partipolitiskt obunden ideell organisation. Internationellt sett är den en av de största privata miljö- och naturvårdsorganisationerna.
1. Grundades: 29 april 1961, Morges, Schweiz
2. VD: Carter Roberts
3. Grundare: Julian Huxley, Edward Max Nicholson, Peter Scott, Bernhard av Lippe-Biesterfeld, Prins Philip, hertig av Edinburgh

 

WWF is building a future in which humans live in harmony with nature. Useour hub page to find your local WWF office.

 

World Wildlife Fund – The leading organization in wildlife conservation and endangered species. Learn how you can help WWF make a difference.

 

A specialist WWF office in Brussels works to influence the policies and activities of the European Union, while a second WWF Office in Washington DC works to influence global institutions involved in international economic issues, such as the World Bank.

 

Det landsbygdens organisationer inte förmår göra är en självklarhet för WWF.

Klart och tydligt visar de vilka partier som är värda en röst i höstens val. WWF arbetar för och mot ett mål när brukarnas föreningar står och stampar på samma fläck som för 40 år sedan.

Titta här vilka WWF omfamnar.

 

Här vill jag återanknyta till rubriken som handlar om att sitta på dubbla stolar = ha dubbla lojaliteter. Det som vanligen inte är accepterat är en vald strategi inom WWF. De knyter upp samhällets viktiga makthavare i egen tjänst.

 

Världsnaturfonden WWFs förtroenderåd 2014

Stiftelsen har ett förtroenderåd om max 50 personer. Högst hälften av rådsmedlemmarna utgörs av representanter för organisationer, institutioner och myndigheter, och utses av dessa själva. Resterande del föreslås av en särskild valnämnd. Förtroenderådet utser en styrelse, som har det juridiska och operativa ansvaret för verksamheten.

Världsnaturfonden WWFs Förtroenderåd 2014

Förtroenderådets ordförande
H M Konungen

Förtroenderådets vice ordförande
Maria Norrfalk

Myndigheter, organisationer och institutioner
ArtDatabanken, Stf chef Ulf Gärdenfors
Friluftsfrämjandet, Ordförande Sara Revell Ford
Havs- och vattenmyndigheten, Generaldirektör Björn Risinger
Jordbruksverket, Leif Denneberg
Kungl. Skogs- o Lantbruksakademien, VD Carl-Anders Helander
Kungl. Vetenskapsakademien, VD Per Hedenqvist
Lantbrukarnas Riksförbund Styrelseledamot, Carl Wachtmeister
Naturhistoriska Riksmuseet, Överintendent Jan-Olov Westerberg
Naturvårdsverket, Generaldirektör Maria Ågren
Riksantikvarieämbetet, Generaldirektör Lars Amréus
Riksidrottsförbundet, Förbundsordförande Karin Mattsson Weijber
Röda Korset, Styrelseledamot Gunnar Köhlin
Samernas Riksförbund, Förbundsordförande Jörgen Jonsson
Stockholm Environmental Institute SEI, VD Johan Kuylenstierna
Skogsstyrelsen, Generaldirektör Monica Stridsman
SMHI, Avdelningschef Lena Häll Eriksson
Svenska Botaniska Föreningen, Styrelseledamot Stefan Grundström
Svenska Jägareförbundet, Generalsekreterare Bo Sköld
Svenska Kyrkan, Biskop Eva Brunne
Svenska Naturskyddsföreningen, Meddelas i juni
Svenska Scoutrådet, Generalsekreterare Yvonne Tenninge
Svenska Turistföreningen, Generalsekreterare Magnus Ling
Sveriges Ornitologiska Förening, Ordförande Dennis Kraft
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Ordförande Joakim Ollén
Turismforskningsinstitutet, ETOUR, Professor Peter Fredman

Individuellt valda rådsledamöter
H M Konungen Carl XVI Gustaf
HKH Kronprinsessan Victoria
Professor Ingemar Ahlén
Fd Generaldirektör Rolf Annerberg
Generaldirektör Alice Bah Kuhnke
Direktör Knut Bengtsson
Direktör Marie Berglund
Direktör Björn Carlson
Bankdirektör Hans Christofferson
Professor Kjell Engström
Professor Christer Fuglesang
Författare Peter Hanneberg
Professor Margareta Ihse
Fotograf Mattias Klum
Professor Lars Kristoferson
Direktör Jan Larsén
Direktör Lars Gunnar Larsson
Direktör Carina Lundberg Markow
Professor Bertil Nordenstam
Landshövding Maria Norrfalk
Direktör Gunnar Olofsson
Friherrinnan Mildred von Platen
Överintendent Bengt Telland
Författare Jens Wahlstedt
Direktör Marcus Wallenberg

Hedersledamöter
Lennart Ahlgren
Bengt Hellermark
Björn Hägglund
Rolf Wirtén
Ingemar Öhrn

Världsnaturfonden WWFs Styrelse 2014
Klicka på namnen nedan för mer information

Fd generaldirektören Axel Wenblad – Styrelsens ordförande
Direktör Märtha Josefsson – Vice ordförande och skattmästare

Ledamöter
Direktör Eva Blixt
Dr. Deborah Cornland
Professor Thomas Elmqvist
Professor Urban Emanuelsson
Miljö- och produktchef Cecilia Eriksson
Professor Åke Hagström
Civilingenjör Ulrika Rasmuson

Världsnaturfonden WWFs ledningsgrupp
Håkan Wirtén
Generalsekreterare

Peter Westman
Naturvårdschef

Eva Rundgren Forsberg
Administrativ chef

Mariann Eriksson
Marknadschef

Kontakt
För att kontakta personal på Världsnaturfonden via e-post, skriv adressen
enligt följande modell:
• fornamn.efternamn@wwf.se

 

Egna kommentarer.

Här hittar vi naturligtvis kungen och Victoria, vad ”slår” bättre än det?

Men framför allt flera generaldirektörer, landshövdingar och andra personer med stor makt att påverka besluten i vårt land. Man måste fråga sig: Vems parti tar de eller var finns den främsta lojaliteten. Var har de hjärtat? Titta noga på namnen igen och fråga er också, hur detta kan tillåtas? Om motsvarande dubbelspel upptäcks inom näringslivet leder det till domstol.

 

Synliga resultat.

 

Effekten av Maria Ågrens plats i WWF:s fötroenderåd kan ge detta bisarra resultat. Helt skamlöst försvarar Anna Helene Lindahl sitt handlande, och får försvar av andra chefer på Naturvårdsverket. I andra sammanhang kallas sådant korruption och leder, om känt, till åtal. Läs om detta här.

 

Vi kan av nedanstående  också se att detta omsatts i praktiken i svenskt rättsväsende, samt vissa klubbars ständiga överklaganden av skyddsjaktbeslut.

 

”Stiftelsen Mildred von Platens fond mot illegal jakt på rovdjur i Sverige

Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 380 000 kr till rovdjursarbetet som har

inriktat sig på politisk påverkan i syfte att få ny lagstiftning till stånd och en förvaltning som

långsiktigt gynnar rovdjuren och tar hänsyn till de människor som lever nära dem. I detta har

ingått arbete mot illegal jakt på stora rovdjur med särskild inriktning på kungsörn under år

2012. En sammanställning över skogsjärvarnas biologi har startats upp och det praktiska

arbetet har bland annat inneburit EU-överklagan av vargjakts beslut. WWF har medverkat i

Nationella rovdjursrådet, vargkommittén och den senaste rovdjursutredningen samt svarat

på ett flertal remisser. Alla ovan beskrivna delar är viktiga för att minska den illegala jakten

på stora rovdjur.

 

Även om nedanstående inte hör till mitt ämne, Rovdjurspolitiken, så visar det på WWF som kanske landets största makthavare.

 

”Stiftelsen Björn Bergströms och Laila Johanssons stipendiefond för naturvård

Stiftelsen har främjat ändamålet genom att bevilja 10 000 kr till Borgarskolan i Gävle för

projektet ”På väg mot en hållbar skola”. Hösten 2011 startades det femåriga projektet på

Borgarskolan i Gävle. Inspiration till projektet ”På väg mot en hållbar skola” fick de från

Världsnaturfonden WWFs material ”Skola på hållbar väg”. Stipendiepengarna ska användas

till nätverksträff för skolledarna som har en viktig roll i projektet.

 

 

Bäva månde vår Skogsindustri. WWF bestämmer naturligtvis gränserna för ekologisk bärkraft.

 

WWF har utarbetat en Skogsvision om hur vi vill se utvecklingen i den svenska skogen. En ny skogspolitik bör utvecklas där ledstjärnan bör vara att ekosystemets bärkraft sätter gränserna för brukandet.

Se som exempel Future Forets.

 

Det finns mer av samma slag som täcker allt, hav, vatten, land, klimat, energi och de största näringarna. WWF är en stat i staten. De påverkar redan det mesta i vår vardag. Våra politiker, myndigheter, verk, riksdag och regering följer snällt med, som husse eller matte bakom en spårhund.

.

 

Ekonomi.

Noterbart är att av 329,9 miljoner i intäkter stod allmänheten för 193,4 företagen för 17,3 externa stiftelser 5,1 myndigheter (Sida) 65,8 anknutna stiftelser 5,0 samt övriga intäkter 43,7 ?

Postkodlotteriet nämns skänka 55,0 miljoner, hur stämmer det? Under vad återfinns den posten?

Kostnader 309,4 miljoner. Ändamålskostnader 270,9 varav naturvårdsverksamheten 215,8 och informationsverksamheten 19,3 Administrationen 19,2

Under året har WWF:s förmögenhet stärkts med ca. 40 miljoner. Det är nästan hela Sidas gåva om 55 miljoner, eller 40 miljoner av vad det svenska folket skänkt, för att t.ex. bli Fadder för Havet. Ja jag säger då det! WWF Marinfadder

Naturvårdskostnader totalt 215,759 miljoner men bara 12,748 spenderades inom Sverige.
Merparten, 203 miljoner, skickar ut ur landet. Vart då måste man fråga sig.
I förvaltningberättelsen försöker man beskriva vart penagrna gått och till vad. Mitt personliga intryck är att det är dåligt redovisat, knappt några konkreta uppgifter alls. Det handlar mest om ”påverkan” , ”deltagit i processen eller möten”, ”dialog”, ”lanserade”, ”har stött”, ”har utvecklat en strategi” och liknande luddiga uttryck. När de skriver ”påverkat de svenska partierna” förtår vi däremot.

Jag misstänker att WWF på andra ställen gör som här i Sverige, tigger ihop väldiga summor pengar som sedan skickas någon annanstans. 

Generalsekreteraren har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen (revisionen) men har i sin tur fördelat ansvaret till avdelningscheferna.

Men vem granskar WWF nationellt och internationellt med metoder som krävs för andra?

Är det så att vi ska ta för givet att de uppträder och agerar som planetens frälsare utan att ifrågasätta någonting?

Läs Förvaltningsberättelsen för 2013 själva. Ni kan hitta den i högerspalten på samma sida som Förtroenderådet. 

 

Åter till partimatrisen.  

Högsta betyg får Fi, V och MP (med en missad panda, konstigt nog)
Detta är inte bara rekommendationer om hur vi ska rösta i höst.
Lika mycket visar den var ledningen för WWF har sina sympatier.
De är alltså kommunsiter och miljöfundamntalister.

Vad karaktäriserar den yttersta vänstern? Jo, de stöder och uppmanar till aktivisim som innefattar såväl utomparlamentariska metoder som ren och skär terror och förstörelse om det är i rätt sak. Vad som är rätt bestämmer de själva. Ett samhälle som eftersträvar ordning kan tolerera något av detta men inte direkta hot, misshandel, knivhugg i ryggen och skadegörelse. Men så är extremvänstern, mer om det här.

Vänstern bekämpar rikedom men inte fattigdom, som Jan Björklund så träffande uttryckte det. Det är lätt att känna gemenskap och klaga på inbillade orättvisor men en helt annan sak att ta ekonomiskt ansvar. Får de makten kan de inte hålla sams, är min gissning.

När WWF pratar om uthållig ekonomi förstår skeptikern att det betyder utvecklingsfientlighet, ointresse för ekonomin och avsaknad av insikt om den globala konkurrensens villkor. Får WWF som de vill, ser faktiskt så illa ut, går vi mot relativ fattigdom.

4837547

Det finns massor om WWF på nätet, se WWF.se och WWF.org

Taggad , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

12 thoughts on “STORA ARSLEN PÅ WWF.

 1. ...otur när jag tänkeer... skriver:

  Ja, inbördes beundran/självförtroende saknas EJ

  Kämpar de för att inte bli utrotningshotade, tro?
  Eller vad driver dem, att delvis sprida lögner och propaganda?

  Dessutom så har de inget att säga till om, heders”invalda” Se till Kalle Nr 16…
  Vem granskar dem?
  Riktigt bra av Rovdjurspolitik…

  • Kenneth Erikson skriver:

   Otur som tänker, tack för beröm.

   Jag är trots allt inte nöjd för jag undrar om budskapet jag ville förmedla går fram. Rubriken kunde lika gärna eller kanske ännu hellre varit : Myndighetschefer sitter på dubbla stolar eller Maktens män och kvinnor i Sverige vet inte vem de ska lyda, eller något liknande.

   Det är faktiskt inte WWF vi ska fördöma även om de förvisso tillhör den gröna extremismen med en teknik som saknar regelverk och pengar verkar vara det som faktiskt utgör deras mål. De uppger att de har dryga 300 miljoner i värdepapper. Det gäller i Sverige, vad den faktiska förmögenheten på internationell nivå vet vi inte. Kan man gissa att man har sitt säte i Schweiz för att inte kunna granskas? Genomlyst har de aldrig blivit.

   Nej, det är våra svenska makthavare med så dåligt omdöme att de låter sig fångas och placeras som gisslan i denna förenings förtroenderåd som ska fördömas. Våra generaldirektörer, verks- och myndighetschefer har sina uppgifter inom svensk statsförvaltning och inte hos ett internationellt särintresse. De ska lyda riksdagsbeslut, inte WWF:s självpåtagna roll som godhetens budbärare som hotar med domedagen.

   Är det något som är utrotningshotat så är det samvetsnoggrannhet, omdöme och ansvarskänsla.

   Mvh
   KE

 2. Gunnar Jakobsson skriver:

  Ja,,illa ställt är det,,,det har blivit en klubb,,ett måste eller en trend att man måste vara med,,för annars är man emot!! Och ingen av dessa storfräsare vill väl förknippas med att inte vilja ta tillvara på miljön,,,,

 3. Roger Engstrand skriver:

  Bra info! Min kommentar är att WWF ”worldwide” har en omsättning som överträffar många staters BNP. Om WWF verkligen ville stoppa tjuvjakten på till exempel noshörningar så vore det en lätt match. Men varför skulle dom det? Det är ju WWF’s bästa inkomstkälla. Inte sågar man av den gren man själv sitter på? Ju fler tjuvskjutna noshörningar eller tigrar som kan visas upp – desto mer pengar kommer det in till ”verksamheten”. Min andra kommentar är att jag från säker källa fått information om att rejäla ”ersättningar” (mångmiljonbelopp) slinker ner i fickorna på de 6-7 personer som sitter i toppen på organisationen.

 4. Sixten Johansson skriver:

  Imponerande arbete att göra denna belysning. Jag reagerar på namnet professor Ingemar Ahlén. Om jag inte kommer ihåg fel ingick han i ledningsgruppen för ”Projekt Varg”. Rimligen borde han vara rejält till åldern kommen. Jag kan säga att jag blir skräckslagen när jag läser detta. Samtidigt framstår med all tydlighet att Sveriges riksdag inte bestämmer i frågan. Det kommer naturligtvis att bli en lösning på rovdjursproblemet på något sätt. Med en sådan uppbackning så kommer problemet antagligen att drivas så långt så det hamnar utom statsmaktens kontroll.

 5. henrysvonni skriver:

  Kenneth Bra att du synliggör förhållandet i WWF. Dock måste jag göra en korrigering och vet inte om du gjort det felet av misstag eller om wwf skrivit fel. Du skriver att en representant för Samernas riksförbund sitter med och det är fel däremot sitterer en representant för Svenska Samermdernas Riksförbund , SSR, med

 6. Åke skriver:

  Håller miljötillvända NGO-er på att bli den nya världens väckelserörelser, med repris på dessas gamla beteenden. En mängd småpåvar lever luxuöst på kollekt från allmänhet och avlater från miljösyndare.

  Basen i rörelsen består av frälsta naturvolontärer och predikanter som stöttas genom bidrag.

  Inflytande på den politiska makten är stort, forskare som skapar och stödjer miljörörelsen prisas medialt och de som bryter mot den korrekta koden bannlyses av rörelsen och media.

  WWFs affärer, några länkar funna genom googling

  http://www.klimatupplysningen.se/2010/07/16/den-grona-affarsverksamheten/

  http://www.klimatupplysningen.se/2010/03/21/hur-wwf-kan-tjana-miljarder-pa-co2-handeln/

  The Enormous CEO Salaries Behind Earth Hour
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/03/28/the-enormous-ceo-salaries-behind-earth-hour/
  .
  Public funds WWF schemes
  http://www.timesfreepress.com/news/2012/oct/09/public-funds-wwf-schemes/
  A 2011 documentary titled “The Pact with the Panda,” exposed that the WWF was responsible for displacing more than a million native inhabitants in India in an effort to protect the local tiger population. This modern-day “Trail of Tears” is even more outrageous considering that the Indians driven from their lands under the guise of protecting tigers lived alongside the tigers for centuries. Not only did the WWF destroy the lives, culture and society of more than a million people, there are fewer tigers left in these areas now than before the atrocious displacement efforts began.

  One reason for the failure of the WWF’s efforts to protect the tigers might have something to do with what they did with the tigers’ habitat after they drove away those pesky human from their homes. The WWF gives tourists who shell out about $10,000 the opportunity to pile in one of 155 jeeps and chase the few tigers that remain around their preserves for eight hours a day. This may be terrible for the tigers, but it’s big business for the WWF, which seems all too happy with the millions of dollars brought in through this ecotourism scheme.

  I Sverige ges bidrag till WWF, SNF mfl rovdjursföreningar som används för att rädda vargen, norra halvklotets kanske vanligaste stora rovdjur, med konsekvenser som tvingar lokala naturbrukare att upphöra med sin biologiskt hållbara (av EU påbjudet skyddsvärda) djurhållning. Svenskt Näringsliv stöttar med stöd för Rewilding Europe och uppmaning till rov(djurs)turism.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: