Yellowstone, ett tragiskt kapitel.

Ingen oklarhet om anledningen till detta inlägg, jag vill sprida sanning och krossa en myt. Det är nödvändigt med en rovdjursförvaltning i maskopi med såväl fundamentalistiska miljöorganisationer som miljödepartementets ledning och ansvariga. Förtroendet för rovdjursförvaltningen existerar inte, och det är deras enda exempel på vargens positiva konsekvenser jag ifrågasätter.

 

Världens första nationalpark.

Den bildades redan 1872 troligen främst för sin unika natur med varma källor, gejsrar, höga fjäll, kanjoner och mäktiga vattenfall. Parken ligger i Klippiga bergen, huvudsakligen inom staten Wyoming, men även de östra delarna av Idaho och södra delarna av Montana ingår, ca. 50 mil söder om gränsen mot Kanada. Det handlade inte om att bevara eller skydda vare sig flora eller fauna. Jakt tilläts för vem som helst och när alla förstod att de stora rovdjurens närvaro innebar lägre skörd av matvilt förföljdes särskilt björn och varg, (liksom f.ö. i resten av USA dit de nya vita invandrarna kom). US Army tog över ansvaret för Yellowstone 1886 och all jakt förbjöds, även indianernas, och rovdjuren skulle hanteras av parkens anställda. Redan 1885 höjdes dock röster i Kongressen för att bilda en organisation för att skydda djurlivet och det resulterade senare i U.S. Fish and Wildlife Service.  1907, efter politiskt tryck från köttuppfödarna, beslutades om ett program för djurskadekontroll. Därefter avlivades mängder av varg och prärievarg (coyote) runt om i USA på statens mark och i Yellowstone ansågs de vara utrotade 1926. 1916 bildades Yellowstones parkförvaltning och de fick fria händer att bekämpa flora och fauna för parkens bästa.

 

Förbjud jakten, och vad blir resultatet?

Med jaktförbud och få predatorer närvarande blir det kaos. Hjortstammen, främst den amerikanska kronhjorten (elk) växte naturligtvis till nivåer aldrig tidigare skådats med förödande effekt på floran (träden överbetades). Växtätarna mångdubblades och i brist på mat blev det svält. Detsamma skulle hända med vår svenska älgstam också om jakten ställdes in, liksom naturligtvis även rådjur om de slapp varg, lo och räv. Görs inget inträffar så småningom en utjämning så växterna blir begränsningsfaktorn för växtätarna. Det skulle troligen innebära stora fluktuationer av både växtlighet och djurliv. Tillgång till föda är alltid det som styr tillgången på vilt och att maten ensam reglerar vilttillgången ser vi tydligt när det gäller fjällämmel och smågnagare i Norrland. Låt dig inte luras av att det behövs rovdjur för att reglera viltstammar. Vi har även sjukdomar som reglerande faktor förutom just svält, det finns ett samband. Det finns ju f.ö. inga rovdjur som reglerar tillgången på vare sig myror, mygg, fästingar, vägglöss eller råttor m.fl.

 

Vad hände då i Yellowstone? Här är originaltexten

Absence (1926–1995) [edit]Ecological impacts Once the wolves were gone the elk began to take over. Over the next few years conditions of Yellowstone National Park declined drastically. A team of scientists visiting Yellowstone in 1929 and 1933 reported, “The range was in deplorable conditions when we first saw it, and its deterioration has been progressing steadily since then.” By this time many biologists were worried about eroding land and plants dying off. The elk were multiplying inside the park and deciduous, woody species such as aspen and cottonwood suffered from overgrazing. The park service started trapping and moving the elk and, when that was not effective, killing them. This killing continued for more than 30 years. This method helped the land quality from worsening, but didn’t improve the conditions. At times, people would mention bringing wolves back to Yellowstone to help control the elk population. The Yellowstone managers were not eager to bring back wolves, especially after having so successfully ridding the park of them, so they continued killing elk. In the late 1960s, local hunters began to complain to their congressmen that there were too few elk, and the congressmen threatened to stop funding Yellowstone. Killing elk was given up as a response, and then the population of the elk increased exponentially. With the rapid increase in the number of elk, the condition of the land again went quickly downhill. The destruction of the landscape affected many other animals. With the wolves gone, the population of coyotes increased dramatically, which led to an extreme decrease in the number of pronghorn antelope.[citation needed] However, the increase in the elk population caused the most profound change in the ecosystem of Yellowstone after the wolves were gone.[9]

 

En justerad Google-översättning nedan.

Vargen borta (1926-1995) Ekologiska effekter.

När vargarna var borta började hjorten (elk) ta över, och förhållandena inom parken försämrades drastiskt. Ett team av forskare besökte Yellowstone 1929 och 1933 rapporterade: ”Det var bedrövliga förhållanden när vi såg det första gången, och försämringarna har fortsatt stadigt sedan dess.” Vid denna tid var många biologer oroade över eroderande mark och växter som såg ut att dö ut . Hjortstammen hade mångdubblats inne i parken och drabbade växtligheten hårt, särskilt asp och sälg var överbetade. Då började man började fånga och flytta kronhjort och, när det inte var effektivt, döda dem. Detta dödande fortsatte i mer än 30 år (till 1956, min notering). Denna metod stoppade försämringen men det blev inte bättre. Idéer framfördes om att inplantera vargar för att kontrollera älgstammen. Parkförvaltningen var dock inte förtjusta över att få tillbaka vargarna, inte efter att så framgångsrikt lyckats befria parken från dem, så de fortsatte att döda älg. I slutet av 1960-talet började lokala jägare (de som fått jaktuppdraget av parkförvaltningen. min notering) att klaga för sina kongressledamöter att det fanns för lite kronhjort och kongressledamöter hotade att stoppa finansieringen Yellowstone. Jakten gavs upp som svar och sedan ökade hjortstammen igen explosionsartat. Med den snabba ökningen av antalet kronhjort gick tillståndet inom parken återigen snabbt utför. Förstörelsen av landskapet påverkade många andra djur. Utan varg ökade stammen av prärievargar dramatiskt, vilket ledde till en extrem minskning av antalet Pronghorn antilop. Men det var den dramatiska ökningen av hjortstammen som orsakade de största skadorna i ekosystemet i när vargarna var borta.

 

Så återkom idéerna om att plantera in varg.

Att tro på vargen var emellertid inget nytt. Studier av prärievarg och gråvarg 1940-44 av Adolph Murie påstås vara grunden för vargens bevarande. Redan 1944 utpekades Yellowstone som lämpligt område för inplantering. Och efter ett flertal turer genomfördes detta 1995 och 1996. Och efter att dessa förökat sig snabbt, varg har ett reproduktionstal på 128, så är hjortstammarna idag lägre och växtligheten har förbättrats. Att orsaken till allt elände är jaktförbuden talas det tyst om.

 

Svensk rovdjursforskning har inte visat på någonting av värde.

Som förhoppningsvis bekant har svenska rovdjursforskare inte kunnat visa på några positiva effekter av varg i Sverige. Jodå, det påstås visst gynna vissa arter, snyltare, men inte till den grad att deras överlevnad hänger på varg. Samtliga av dessa snyltare har annan särskild basföda som de är beroende av för sin överlevnad. Vi har dessutom facit efter att ha varit utan vargens påverkan på vår fauna under sekler (Västeuropa i princip 1000-tals år) utan att någon art färsvunnit eller ens minskat. Yellowstone har då nämnts som ett exempel, men då greppar man förgäves efter halmstrået.

 

Yellowstone som bra bevis för varg.

Så fel kan det gå om man förbjuder jakt, eller bättre uttryckt, människans naturliga beteende att skörda naturens överskott som människan gjort ifrån det tillfälle när vi lämnade träden. Har indianer och andra lokalboende fått fortsätta jaga hjortdjuren i Yellowstone har aldrig dessa katastrofer inträffat. Det har alla jägare och andra jordnära människor sedan länge förstått och nu är det min förhoppning att även andra intresserade, vakna, objektiva, vetgiriga och normala människor ska förstå detsamma. T.o.m. David Mech, amerikansk vargforskare, har vid högre ålder erkänt att vargens fördelar har överskattats, läs det här.  Konstigt nog nämner han inget om jaktförbuden i Yellowstone, men till hans förtjänst ska ändå föras hans förmåga till självkritik, en sällsynt och utrotningshotad egenskap hos svenska makthavare.

 

Yellowstone visar på något helt annat än vargens förtjänst i ekosystemet.

De amerikanska miljöfrälsta som tog kommandot över Yellowstone har med all önskvärd tydlighet visat hur illa det går om den typen av människor får makt att bestämma. Då går det käpprätt åt helsefyr. Hur är det då i Sverige? Ja, med stor ambition till objektivitet kan vi snart konstatera att själva idén med att återinföra rovdjuren i Sverige har varit mycket framgångsrik men resultatet är lika dåligt som i Yellowstone. För att nå resultatet med återintroduceringen av vargen har noggrant kalkylerade strategier används, framförallt en landsomfattande propaganda inkl. hjärntvätt av våra barn. Här finns en beskrivning om hur det gick till.  men resultaten förskräcker. Problem i form av extra arbete, kostnader, lidande och förluster är linjär med vargstammens tillväxt. Misstro mot förd politik och vår rättsordning följer också samma utvecklingskurva. Vår tilltro till människor som förespråkar och bestämmer om de stora rovdjurens utbredning borde få fler att öppna ögonen. För vad har vi sett annat än falska påståenden, olika och ändrade uppgifter, förutsägelser som inte visar sig hålla, ekonomisk belastning, förakt för berörda och ett översitteri av sällan skådat slag. Så blir det när man blir religiös, upptagen av rovdjursreligionen, eller med andra ord, troende av ekosofin som mänsklighetens räddare. Konsekvenserna av deras lek med vårt livsrum berör dem inte för de vet minsann vad som är rätt och fel, trots att de saknar anständig förmåga till såväl ödmjukhet som empati och helt saknar intresse för skapande av mervärde och insikt om den globala konkurrensens villkor. Här är ett av dagens exempel på hur galet det blir när dessa människor tillmäts makt. Bevare oss för fanatiker vid makten och, när det går religion (ekosofi) i politiken är vi illa ute.

Annan otäck omständighet.

Under ytan på denna fantastiskt vackra plats vilar en tidsinställd bomb. Varma källor och gejsrar vittnar om en osäker geologisk grund. Därunder vilar enorma krafter som när det sker innebär ett hot mot det vi kallar liv på jorden. Yellowstone är toppen på en supervulkan. När en sådan får utbrott är det något annat än vulkanutbrott vi sett många gånger på TV. Utbrottet kommer att bli enormt våldsamt och kasta enorma mängder stoft högt upp i atmosfären. För 640 000 år sedan hade Yellowstone ett stort utbrott som slungade upp 1000 km3 stoft med en krater 7 mil i diameter. Utbrottet i Pinatubo 1991 på Filipinerna spydde ur sig 1 km3, och var det största på sekler. Detta stoft högt upp i vår atmosfär kyler ner jorden flera år framöver, med snöfall på sommaren och missväxt flera år i rad. Ett historiskt utbrott beräknades ha sänkt jordens temperatur med 20°. I Nordamerika skulle de flesta arter dö.

Nu finns ingen anledning till oro, det är långt emellan sådana utbrott, men att Yellowstone kommer att få utbrott är säkert. Men om det sker inom 10 eller 1000 år vet man inte. Här talar vi alltså om naturens krafter. Den opåverkade naturen, som eftersträvas av debattörer av rovdjurspolitiken. Då anses den av människan orörda naturen vara det bästa. Obetänkta påståenden som detta är okunskap. Vi människor har förvandlat vår omgivning (natur) för att över huvud taget kunna överleva. Det syns tydligt på deltagarna i TV-programmet Robinson, där deltagarna svälter när de möter orörd natur och det på bästa plats, nära ekvatorn med mest flora och fauna. Förklaring till missförståndet om den orörda naturens välsignelse är helt enkelt att de blivit förledda. Lurade av uppgifter från rovdjurspropagandan och ekosofiska idéer. För de förleddas egen skull önskar jag att de kan uppbåda tillräckligt med självkritik så de kan göra sig fri från irrläror. Vem vill leva sitt liv med livslögner.

Locket blev lyft.

Innehållet i boxen under är tom, tom på konkreta viktiga förtjänster av varg i ekologiska system. Men bredvid står en annan box där inte ens locket går att stänga. Den boxen är full, överfull av exempel på vargens negativa konsekvenser. Vi blir tvungna att använda den tomma boxen för att få plats för allt. För med tiden kommer nya konkreta exempel på vargens skador, det blir nödvändigt med 2 boxar. Någon box för förtjänsterna behövs inte. Lögnerna är förpassade dit där de hör hemma, till soptunnan, och till historieberättelsen om Projekt varg och rovdjursförvaltningen i Sverige före och efter millennieskiftet 2000, för kommande generationer.

 

Att stilla bedja om i denna osäkra ekonomiska tid.

Självklart är det att våra egentliga makthavare och ansvariga, vår regering och politikerskrået i riksdagen, ska ta bladet från munnen och visa sig beslutsfähiga.

Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_wolves_in_Yellowstone Om fel kan visas emottages det gärna.

Märkt , , , , , , , , ,

40 tankar om “Yellowstone, ett tragiskt kapitel.

 1. ...Otur när jag tänkeer.... skriver:

  Med den utveckling som ständigt trappas upp här i Sverige, Norden
  så står vi nog in för samma scenario,,, Den som ser på och är tyst, accepterar…

  • Kenneth Erikson skriver:

   Nja, det kommer nog inte att bli exakt som i Yellowstone, men liknande. I Sverige är det rovdjuren som kommer att föröda omgivningen och själv få svälta. Det gör f.ö. redan Lodjuren på flera håll. Detsamma kommer att drabba vargen när stat och skogsbolagen fått sin vilja igenom att skjuta bort älgen.
   ”Den som ser på och är tyst, accepterar” och försämring av sitt livsrum, om de inte reagerar och säger ifrån. Det borde vara en plikt att protestera mot uppenbara dumheter. Tyvärr råder motsatt ordning i Sverige idag. Tack för kommentaren.

   Mvh
   KE

  • Micke skriver:

   Det finns ju f.ö. inga rovdjur som reglerar tillgången på vare sig myror, mygg, fästingar, vägglöss eller råttor m.fl. Bland det mest korkade jag läst, kan bara le åt denna okunskap, eftersom en dialog är utesluten med den kunskapsnivån och argumentation….hört talas om fåglar, spindlar etc…Haha

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej Micke.

    Tråkigt att du har en inställning där du så klart fördömer någon annans påståenden. Det finns ett gammalt uttryck om att man inte ska sätta sig själv på för höga hästar.
    Du är självklart välkommen med att ge argument emot det du reagerat på. Det skulle naturligtvis bidra till att höja kunskapsnivån för fler än undertecknad, och borde därför vara något positivt, eller hur?

    Mvh
    KE

   • Gaerd skriver:

    Enkel förklaring. Mindre rovdjur = Mer gräsätare = mindre skog = mindre fåglar = mindre gnagare och insekter. Blir lite smått irriterad när du använder Yellowstone som exempel i dina argument, så har du inte förstått vad som hände i parken. Vet inte om det är trångsynthet eller stolthet som gör dig blind. Men Yellowstone är i alla fall svart på vitt, låt naturen sköta sig själv.

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej Gaerd och tack för din kommentar.

    Ditt försök till förklaring är dock alltför enkel Gaerd. Det finns träd som gräsätare inte äter, vissa insekter, fåglar och gnagare trivs bäst i annorlunda omgivningar än det ursprungliga Yellowstone, o.s.v.

    Du glömmer helt orsaken till att Yellowstone är som jag skriver, ett strålande exempel på hur galet det går när ekofundamentalister utan basala kunskaper får bestämma. De utelämnar människan från systemet. Har bofasta och andra fått fortsatt beskatta överskottet av vilt hade det aldrig blivit någon överbetning.

    Se nu på vad som händer i Sverige när vi inte får reglera vargen och de stora populationerna av de största predatorerna. Det är väl inte nödvändigt att konkret berätta om vargens negativa konsekvenser? Det går snett och många lider, både människor och djur samtidigt som faunarikedomen utarmas.

    Är du allvarlig med ditt slutliga råd bör vi alltså helt strunta i det som nu är på allas läppar, Ebola. Låta naturen ha sin gång?

    Mvh
    KE

   • Gaerd skriver:

    Jag ger upp. Den här förklarar så att vem som helst förstår https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q

   • Gaerd skriver:

    Trodde vi diskuterade vargen i Yellowstone ja. Inte Ebola… Men visst, ska man vara brysk så finns det nog en god anledning till virusets uppståndelse. Hur hemskt det än är

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej igen Gaerd.

    Inte ska du ge upp, detta är ju en intressant fråga. Vem vill gå omkring blind, som du skrev?

    Du verkar reagera på att jag nämnde Ebola, varför? Du nämnde ju ”naturen”, det vore mycket värdefullt om du kan förmedla vad det ordet betyder för dig?

    Apropå den länk du hänvisar till måste jag ändå fråga dig om du inte reagerar på vargylen, de vackra bilderna av vargen samt inte minst att de klippt in ett varghuvud i ångan från en gejser?

    Jag hjälper dig gärna på traven.
    Detta videoklipp är producerat med syfte att framställa vargen i bästa dager och t.o.m. som räddare av floden. Det är det vi med andra ord kallar vargpropaganda, för att förleda människor att tro att vargen behövs och gör Yellowstone gott.

    Vi ser inga sargade vargbyten, inga blöta skitiga vargar, vi hör inga dödsskrik från betesdjuren och att vargar även dödar och äter bäver nämns inte.

    Om du orkar leta mer på denna blogg finns massor av exempel på den sanna bilden av vargen liksom en hel del om hur dina och mina pengar gått till vargpropagandan, t.o.m. småbarn blir hjärntvättade i skolan. Det växande släktet i västeuropa idag får höra, läsa och se en falsk bild av vargen ifrån dagis till och inkl. högskolan.

    Samtidigt läser, hör och ser vi mer och mer i våra medier sanningen om vargens konsekvenser. Den är annat än positiv. Jag kan bjuda på dagens nyhet (det händer något nästan dagligen).

    Detta är ingen fantasifull videosnutt, det är en konkret händelse, där det är möjligt att ringa upp och fråga familjen.

    http://www.jaktojagare.se/webbradio/sa-drabbar-vargarna-familjen

    Mvh
    KE

   • gaerd skriver:

    Anledningen till att jag gav upp är för att du går vidare till en ny fråga så fort du inte kan ta svaret på den tidigare. Men tror du på fullaste allvar att jag gör skillnad på om vargarna är smutsiga eller äter bäver? Det är du som driver med propaganda och ljuger för läsarna, som du gjort i detta inlägg om Yellowstone. Ännu en gång fortsätter du förneka att Yellowstone mår bäst av att vara orörd av människan. Det står ju svart på vitt. Det gick åt helvete när dom sköt av vargarna, det blev bra när vargarna kom tillbaka. Stämmer inte det? Är din dröm att människor som du ska försöka kontrollera naturen utan en enda aning om hur naturen fungerar? För det vet uppenbarligen ingen på denna planet. Ang. Ebola så har du redan fått ett svar. Här kan du läsa mer om vad naturen är http://sv.wikipedia.org/wiki/Natur

   • gaerd skriver:

    Och ja jag har redan läst om det där, har ingeting med Yellowstone att göra, samt anledningen till att jag kommenterade

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej igen Gaerd.

    Tyvärr Gaerd, jag har inte uppfattat att du givit något svar angående Ebola, annat än att du menar att det inte hör hit. Men det tycker jag absolut i och med att du använder orden ”, låt naturen sköta sig själv.” Jag bad dig om din tolkning av ordet naturen, inte Wikipedias formuleringar där det i.o.f.s. längst upp står att läsa, dels att ”artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras.” dels att ”Det är ett begrepp som har tolkats och definierats sedan antiken i olika sammanhang, och har genomgått flera betydelseförskjutningar och därmed blivit mångtydigt och ideologiskt laddat.” Knappast något stöd alltså!

    Bra att läsa att du inte påverkas av om vargarna är rena och inte skitiga och blodiga. Jag skrev så för att förtydliga att videosnutten inte speglar sanningen om vargarna, att det är propaganda.

    Nej Gaerd, tvärtom, jag vill förmedla sanningen om Yellowstone. Det är minsann av stor vikt därför att det är det enda exemplet Skandinaviska vargforskare har som ett gott exempel på vargar i ekosystemet. Och följer man min text med öppna ögon, tänker själv och kontrollerar mina hänvisningar visar det sig strax att också det är et friserat påstående. Jag anser mig inte ljuga, det vore ju förödande, och det behövs inte heller i denna fråga. Jag behöver faktiskt inte skriva och peka på en olustig verksamhet heller (återinförandet av ”varg” i Skandinavien). Vargen själv är en sådan art, att allt eftersom helt oberörda får stifta bekantskap med vargen själva, kommer ett hat emot vargen helt automatiskt att växa fram i landet. Vargen är själv vår (vi kritiker av politiken) bästa ambassadör.
    Jag tycker självklart att det är tråkigt att du inte visar större objektivitet.

    Här nedan ger jag anledningen till kollapsen (eller förändringen) i Yellowstone. Människorna (indianerna) fördrevs och jakten förbjöds.

    Urklipp ur inlägget: ”Jakt tilläts för vem som helst och när alla förstod att de stora rovdjurens närvaro innebar lägre skörd av matvilt förföljdes särskilt björn och varg, (liksom f.ö. i resten av USA dit de nya vita invandrarna kom).US Army tog över ansvaret för Yellowstone 1886 och all jakt förbjöds, även indianernas, och rovdjuren skulle hanteras av parkens anställda. Redan 1885 höjdes dock röster i Kongressen för att bilda en organisation för att skydda djurlivet och det resulterade senare i U.S. Fish and Wildlife Service. 1907, efter politiskt tryck från köttuppfödarna, beslutades om ett program för djurskadekontroll. Därefter avlivades mängder av varg och prärievarg (coyote) runt om i USA på statens mark och i Yellowstone ansågs de vara utrotade 1926. 1916 bildades Yellowstones parkförvaltning och de fick fria händer att bekämpa flora och fauna för parkens bästa.”

    I resten av USA, liksom i Sverige och Europa har vi klarat oss utmärkt under den tid vargen varit borta. Om detta råder inga tvivel. Inga arter har förlorats pga. avsaknad av varg och lantbruksnäringarna har blomstrat.

    Det finns ingen urkund eller något annat eller annan som har spikat vår framtid. Det är dock helt fel att prata om uthållig och långsiktigt hållbar i en av slumpen ständigt föränderlig miljö.

    Eller som Nils Uddenberg skrev i sina prisvinnande 2 böcker, Idéer om livet: Vetenskapen är inte överens om ifall evolutionen är positiv eller negativ.

    Inget är solklart och säkert m.a.o. Jag själv tar ställning efter konsekvenser.

    Mvh
    KE

 2. Marianne skriver:

  Den är på mycket god väg…Måste bekämpas..

  • Kenneth Erikson skriver:

   Tack för kommentaren Marianne. Det är mycket glädjande att det blir allt fler kvinnor som reagerar på myndigheternas lögner och löften som inte håller. Jag tror personligen att kvinnor har lättare för att påtala fel, vi män är oftast för fega.

   Ja vi måste bekämpa politiken och bedriva ett upplysningsarbete för den av rovdjurspropagandan förledda befolkningen. Vi hoppas nu närmast på att även våra medier tar sig en tankeställare och inser att de måste förmedla även vi kritikers syn på politiken.

   Mvh
   KE

 3. gunnar odhner skriver:

  Stolligheter. Man undrar hur naturen har klarat sig utan människan. Gick den under för drygt en miljon år sedan?

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Gunnar.

   Jag förstår inte vad du anser vara stolligheter, blogginlägget innehåller en hel del text. Du kanske kan förtydliga dig.

   Lika omöjligt är det att veta vad du menar med ”naturen”.

   Men om du med ”naturen” menar jorden – jordklotet, så har du naturligtvis helt rätt. Jorden behöver inte människan, vi har ingen funktion att fylla, och det har ingen annan art heller. Fakta är snarare att jorden klarar sig utmärkt även utan något liv, eller hur?

   Menar du att ”naturen” är allt liv – vår flora och fauna, gäller fortfarande att det fungerar utan människan, men fortfarande utan annan särskilt art också. Omgivningen blir endast annorlunda om en art, eller flera, försvinner. Om det är bra eller inte finns inget svar på, ty ingen kan ge oss svaret på vad som är rätt eller fel.

   Vill du utveckla resonemanget ytterligare är du hjärtlig välkommen med fler kommentarer.

   Mvh
   KE

 4. caroline skriver:

  Att säga att det var för att man inte fick jaga gräsätarna i yellowstone som parken förstördes är att helt se förbi historien. Det var människans inblandning i och brist på respekt för naturen som orsakade problemen. Det var ju helt fantastisk flora och fauna där innan? Sen skulle människan plötsligt bestämma över den med lagar och regleringar och nu är parken en ruin jämfört med innan människan la sig i. Låt naturen och djuren vara. Människan, ni jägare inkluderade, tror att man kan ta makten över allt och har rätten att utnyttja jordens resurser för egen vinning. Vi har ingen rätt att sprida oss och ta andras mark eller liv.
  Att argumentera att en vulkan kommer ha utbrott och då döda all fauna i nordamerika och använda som ursäkt för att döda inte bara vilt utan även rovdjuren för allt skiter sig snart ändå? Sandlåda.

  Att inte förstå ekosystemet och balansen som råder i det visar på en fullständig idioti och arrogans, och människor som du borde inte få jägarlicens och ett vapen i handen. Respekt för naturen och alla som lever i den.

  Finns det tillräckligt med vilt för rovdjuren att äta kommer människor inte drabbas av dom. Då måste jägare sluta jaga deras föda. Så enkelt.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Caroline.
   Roligt att du intresserar dig för ämnet, och jag önskar det vore så enkelt som du menar.
   Vi älskar säkert naturen lika mycket, du och jag. Själv bor jag i den och har tillbringat den mesta tiden i mitt liv i den eller i dess direkta närhet. Så också nu när jag skriver detta. Utanför fönstret finns ”naturen” där vi bor vid vägs ände i skogen. Inget är mer glädjande än att se vilda djur. Men jag lever i en viltfattig miljö i mellersta Norrland och ser mest småfåglar. Här klarar vi oss utan ek och alm, vi har inga vildsvin och inga dovhjortar, ej heller makrill, torsk eller krabbor i våra vatten. Men det går ganska bra ändå även om det inte ser ut som i Yellowstone före den vita människans moderna idéer. Så du har helt rätt på den punkten. Inga rovdjur och förbjuden jakt, då blir det annorlunda. Viltet i parken (som f.ö. i hela USA) sågs som en tillgång, Människan förstod att de stora rovdjuren minskade det möjliga uttaget så därför sköts de största predatorerna bort. När man sedan dessutom förbjöd jakten kunde inte längre människan ersätta rovdjurens beskattning av gräsätarna som därför ökade i antal med överbetning som resultat. Utanför parken jagas det fortfarande och där uppstod inte dessa problem.
   Om du tänker efter Caroline, visst har väl människan full makt över vår omgivning, vem annars? Vi tillhör ju ”naturen”. Vi har också rätt att föröka och sprida oss som det behagar, vem ska förhindra oss? Det sker ju helt enligt evolutionens principer. Alla arter har den möjligheten, men vi förhindrar vissa arter som ses som hot emot våra egna (människans) intressen. Så ser din, min och alla andra människors verklighet ut. Vi liksom bävern formar vår egen omgivning efter eget behag.

   Jag skrev om supervulkanen för att visa att vi är underställda omständigheter som vi inte styr över. Det har inget med att försvara jakten att göra alls. Dessutom visar omständigheten också på att vi lever i en föränderlig värld där inget är långsiktigt hållbart. Det finns ingen eller inget som bestämt hur det ska se ut eller vara på jorden. Nu försöker vi i Sverige att lösa hela världens ”klimatproblem” med utsläppsminskningar. Kanske skulle vi även försöka förhindra supervulkaners utbrott.

   Fallet Yellowstone visar på att resultatet av vargintroduktionen också inneburit att de sprids utanför parken till stora bekymmer för bofasta farmare. Vi ser samma sak i vårt land, där djuruppfödare lider av vargens närvaro. Det är inte så enkelt, som du skriver, att vargen inte drabbar människor även om den har ”sina bytesdjur” i ”naturen”. Eller menar du att nu när människor i Sverige drabbas så finns det för få ”naturliga” bytesdjur eller för många vargar? Tror du på allvar att om vi slutar jaga så uteblir skadorna på tamdjuren?
   ”Respekt för naturen och alla som lever i den.”, skriver du. Jag håller med och anser mig vara en av dem (gäller faktiskt samtliga människor) som tillhör naturen lika mycket som vilken annan art som helst. När man bor och lever nära det vilda är det lätt att förstå. Hur du lever vet jag inget om men jag känner starkt att vi älskar naturen lika mycket. Det ska vi fortsätta med.

   Mvh
   KE

   • Gaerd skriver:

    ”Nu försöker vi i Sverige att lösa hela världens ”klimatproblem” med utsläppsminskningar. Kanske skulle vi även försöka förhindra supervulkaners utbrott.

    Detta citat förklarar gott o väl hur trångsynt du tänker, om det nu är dina tankar som hamnar i kommentarerna. Du ser bara ett problem och en direkt lösning. Du lämnar noll marginal för indirekt verkan men förhoppningsvis så sorterar evolutionen principer ut sådana som dig så får vi andra en bättre värld 🙂

   • Kenneth Erikson skriver:

    Nja Gaerd, borde du inte i stället tycka att min ironi tyder på fantasirik vidsynthet?

    Hur som, svårt att vara alla till lags men ingen har uttryckt att de lidit av min närvaro här på jorden, trots att jag är en av dem som Åsa Romson fördömmer – en medelålders heterosexuell vit man. Som det ser ut nu kommer jag att bli utsorterad även om jag inte hatar någon.

    Ha det gott.
    KE

 5. […] Återstår Yellowstone, som våra svenska varguppfödares enda exempel på att vargen betyder gott för sin omgivning. Tyvärr är detta inte korrekt, jag skrev om det här.  […]

 6. caroline skriver:

  Vill bara förtydliga, eftersom det inte verkade framgå tydligt nog i mitt tidigare inlägg, att jag inte är din bundsförvant. Jag tycker att du verkar arrogant gentemot naturen, eller eftersom du inte verkar gilla användningen av ordet utan att man ger en precis förklaring till vad man anser det vara, låt mig skriva livet. Allt liv. växter och djur i alla dess former. Vi är inte en del av ekosystemet. Vi var. Vi har sedan tvingat oss på all typ av liv för att kontrollera det. Det är inte att vara en del av ekosystemet för då lever man nämligen i symbios. Jag har läst din text med vidöppna ögon och jag ser inget annat än struntprat, oförståelse och rädsla.

  Du svarar som en politiker, trots att du säger dig vara en stark motståndare till just politiken. Du kanske skulle kunna komma långt med din barnsliga syn på ekologi, flora och fauna. Try it.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Caroline.
   Tro inte annat, jag förstår fullkomligt att du anser mig som en idiot, men jag har avstått ifrån att svara med samma mynt.
   När det gäller ordet ”naturen” är det klart att det betyder olika för oss människor.
   Att du inte anser dig vara en del av ”naturen”, eller livet som du skriver, är ditt bekymmer. Jag tror du delar den, i så fall berömvärda, insikten med de flesta urbana idag, ty de har flytt landet och närheten till naturen – livet. Dessvärre!
   Ordet symbios betyder att 2 eller flera arter lever helt beroende av varandra. De enda arter jag kan komma på som lever i symbios med människan är de altspecifika parasiter som är beroende av oss människor som huvudvärdar. Kanske du kan vara så vänlig och räkna upp dem? Missbruka inte ordet.

   Döm inte andra människor som du gör Caroline. Jag gissar, utan att veta, att du är rel. ung. Jag har faktiskt varit ung jag också och vet hur det var innan jag kom till insikt via flera normala x-års-kriser. Då trodde jag också att jag förstod allt.

   Mvh
   KE

   Tillägg strax efter publicering.
   Jag måste korrigera ovanstående kommentar när det blev helt fel. Våra parasiter lever vi inte i symbios med, i alla fall är det inte vedertagen vetenskaplig sanning att så är fallet. Tvärtom vill jag påstå, de parasiter som lärt sig härbärgera människokroppen tillhör människans gissel. I symbios lever däremot vissa arter av kolibri och vissa växter som pollineras endast av vissa kolibri-arter. Dessutom lever lavar i symbios mellan en alg och en svamp.

 7. Nu ska vi ta det lilla lugna här:

  Inom ett område som vi människor väljer att definiera finns en ekologi som ständigt är i förändring. För tex däggdjur sker naturlig utrotning mycket långsamt medan miljövariabler för insekter kan ske fortare. Med det menas att levande organismer frodas eller utrotas utan människans inblandning.

  Det som skiljer människan från övriga djurvärlden är att vi kan kontrollera och styra naturen till stor del, så länge vi är tillräckligt många (och tillräcklig smarta).

  Gällande Yellowstone skulle det alltså krävas ett mycket stort antal skjutglada människor med mycket goda kunskaper om ekologi för att inte sabotera nationalparken. Man måste alltså skjuta av exakt samma antal som naturen själv skulle ta kål på utan människan.Vi vet ju hur det brukar sluta. Människan är inte kapabel som art att sköta ett sådant ansvar. Det finns helt enkelt för många idioter med jaktlicens. Det är något du aldrig kommer kunna kontrollera.

  Ekologi är mycket komplexa system och krävar komplexa lösningar om vi ska in där och rota. Med en låg population människor som har fri jakt är detta inget problem, men så är ju inte fallet, eller hur?

  En ytterligare aspekt som ”jägarna” (tyvärr är väl en minoritet kompetenta jägare idag) glömmer är att naturen är till för andra intressen. Jag vill kunna ge mig ut och cykla i på stigar utan att oroa mig för att bli träffad av någon skjutglad jägar som trycker av mot allt som rör sig.

  I slutändan är det här en etisk fråga. Har vi människor rätt att utrota djurarter bara för att vi kan och för att det under en kort period är bekvämt? Det här kommer inte från någon ”ekologifundamentalist” (vad fan nu det är) utan från en tänkande varelse. Jag föreslår att du lugna ner dig och börjar tänka lite du också.

  Vi lever inte längre på 1700-talet där världspopulationen var låg. Vi lever på en överbefolkad planet, och det kommer inte bli färre framöver.

  • Gaerd skriver:

   Det är ingen idé Olov. Du kan förvänta dig ett svar i form av ett ifrågasättande av vad du menar med ordet djurvärlden eller ekologi. Samt någon helt orelevant artefakt från 1700-talet

  • Kenneth Erikson skriver:

   Hej Olov, och tack för dina synpunkter.

   Jodå, visst kan vi ersätta de största predatorerna, Sveriges och stora delar av övriga världens historia är tydlig, vi har facit som visar just det.

   Jag har inget emot björnar och vargar i Yellowstone. Det vi bör reagera på är alla påståenden som är direkt felaktiga, där vargen framställs som den som ställer allt till rätta. Att det är falskt beskrevs i artikeln. Dessutom sker också en spridning av vargar utanför natinalparken till boendes nackdelar. Det har de amerikanska myndigheterna misslyckats med att hantera.

   Det finns inte plats för stora rovdjur i dagens av människor befolkade glesbygder. Vi ser samma sak i vårt eget land som nu lett till att beslut tas om att vargar måste avlivas. Miljörörelsen kämpar emot och hur det blir i slutändan vet vi ännu inte. Det är tydligen svårt för den gröna rörelsen att ta helhetsansvar. Vi ser det också nu i energipolitiken med Vattenfalls uppgifter från igår liksom nu på morgonen. Idealism kostar.

   Nog är du orättvis mot jägarkåren. Det finns olämpliga korkade individer på alla möjliga ställen och befattningar. Jägarkåren ligger vid en sådan jämförelse troligen bättre till än de flesta andra kategorier.

   Ursäkta sen kommentar, jag har gjort vägar ute i naturen så maskin kommer fram för att bärga träd, för vårt eget bästa. Det kallas visst bioenergi. Att ta rätt på det som är till gagn för oss från naturen är ett mänskligt karaktärsdrag.

   Hans Rosling (se Gapminder) tror inte jordens befolkning kommer att överstiga 10 miljarder individer.

   Ha det gott

   Mvh
   KE
   Tillägg 141101
   Hej igen Olov.
   Jag skrev några rader om den biologiska mångfalden och det som till den debatten hör, i detta inlägg.https://rovdjurspolitik.wordpress.com/2011/10/18/det-ofrivilliga-ansvaret/
   KE

   • Kenneth Erikson skriver:

    Gaerd skriver.

    Påstår du att jägare kan upprätthålla samma balans som varelser som levt i symbios i ett 100 000 år gammal ekosystem? Skillnaden mellan jägare och varg är att vargen tar det enklaste bytet (svagaste). Kan du helt ärligt säga att en jägare gör det?

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej igen Gaerd.

    Nja, så stor skillnad är det väl inte mellan varg och människa? Jägare skjuter också det de kommer åt (enklaste). Utomlands är det annorlunda, där jaktentreprenörer erbjuder troféjakt. Det är ytterst sällsynt i Sverige.

    Urvalsjakt i svenska jaktlag blir det pga. av tilldelningar (visst antal tjurar och kor t.ex. om vi pratar älg) och hur avskjutningen dittills gått. Då först riktar man in sig på visst slag. Vissa jaktlag börjar från första dagen med sikte mot det mest svåra att fälla enligt kvottilldelningen.

    Vargar och övriga predatorer koncentrerar sig inte på de sjuka? Det finns exempel på att de gör tvärt om och det går att förstå. Vem blir sugen på mat som luktar illa?

    Sedan anser jag det fel att prata om balans och vargar och deras bytesdjur lever inte i symbios. Symbios betyder att båda arterna är beroende (gynnar) varandra. Så är inte fallet mellan predator och bytesdjur.

   • Gaerd skriver:

    Nu tolkade du min kommentar för att passa in i ditt svar, istället för att komma med ett konkret svar. Sjuk och svag är det skillnad på. Det är även stor skillnad på hur en varg jagar och hur man skjuter ett djur från avstånd om du förstår vart jag vill komma? Vissa föds svagare än andra, har inget med sjukdom att göra. Mycket riktigt Kenneth, som jag har nämt tidigare och som vi såg i Yellowstone, utan en predator blir det en överpopulation i ekosystemet vilket skadar balansen. Precis som i Yellowstone. Ordet symbios är förövrigt lite större än din förklaring också.

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej igen Gaerd.

    Jag använde ordet ”sjuk” för att det oftast används som argument i debatten (svaga och sjuka brukar det heta).
    Det är ju självklart att de tar det som är enklast, så är vi människor också.

    Vi människor kan sköta det du kallar balans bättre än predatorerna. Vi kan skjuta av stammar så det behåller individantalet
    alternativt ökar eller minskar efter vad samhället för tillfället anser rätt.

    Som jag tidigare skrivit: Om indianerna och andra fått fortsätta beskatta viltstammarna i Yellowstone hade det inte blivit problem med överbetning.

    Samspelet mellan svampar och alger i lavar är ett exempel på symbios. Även vissa arters orkidéer som har endast en art kolibri som kan sprida dess polen är en annan, men en mycket dålig strategi för blomman ifråga att göra sig beroende av en enda art kolibri. Bättre är att som vissa andra växter, låta sina frön spridas med vinden.

    Du får gärna rätta mig med betydelsen av ordet symbios.

    Mvh
    KE

   • Gaerd skriver:

    Fast nu gör ju vi människor inte det, vi tar alltid det största och bästa vi kan få. Skillnaden med att jaga med gevär och att jaga för hand. Man ser inte vilket djur som är svagast genom ett hårkors. Fast det stämmer inte det du skrev tidigare om Yellowstone, problemet var att ”människorna” inte lyckades kontrollera viltstammarna!

    Ännu ett exempel från yellowstone är där prärievarg fick regera fritt utan något hot från varg, vilket resulterade i att småvilt fick det svårt. Utan småvilt får många av fåglarna det svårt. Så ja, jag vill påstå att vargen lever i symbios med resten av ekosystemen där dom ingår. Om du vill ha det mer svart på vitt så lever varg och småvilt i symbios.

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej igen Gaerd.
    Jag kommenterar ditt senaste uppifrån och ned.
    Det är inte min erfarenhet efter ett helt jägarliv i bagaget, men du kanske inte jagar? Man har suverän möjlighet att syna tillståndet hos ett djur genom ett kikarsikte.
    De svagaste djuren är väl de yngre med det yngsta som svagast. Eller ska vi mäta djurens muskelkraft? Vargar jagar inte älgar som lejon jagar antilopflockar på savannen och tar den som blir efter. På vintern kan förvisso vargar stöta på familjer med älgar och då vet jag faktiskt inte vem som blir sist i en hetsjakt, vet du. Blir det den svagaste, som då dödas, vad händer vid nästa tillfälle, och nästa?
    Jag vidhåller det jag skrivit om Yellowstone. Exakt vad är det som enligt dig är fel? Problemen uppstod i Yellowstone, inte utanför parken där jakt tillåts.
    Jag menar att du helt har missuppfattat betydelsen av symbios och uppfattningen av ekologiska system. Ingen har bestämt hur det ska vara och förhållanden ändras helt utan mänsklig hand hela tiden. Ta bort en art eller flera och resultatet blir en annorlunda ekologiskt system. Återigen, ingen har bestämt hur det ska vara.
    Du bör mer kritiskt se på de irrläror som spridits senaste decennierna. Du liksom många andra bara upprepar budskapen, som vi med vargens tillväxt i Sverige ser inte stämmer.

    Mvh
    KE

 8. Karl E skriver:

  Jag blir ju lite mörkrädd när jag läser din så kallade ”artikel” och dina ”motargument” till dina besökares invändningar. T.ex. så finns det väl inga exempel på några som helst predatorer andra än människor som riktar in sig på större, friskare och starkare bytesdjur när det finns svaga, mer lättfångade att tillgå? Vargar har inga som helst betänkligheter på hur köttet eventuellt kommer smaka, de och andra predatorer bedriver en evolutionsekologi som driver processer i naturen som spänner sig över flera generationer och som för det mesta inte visar några tydliga effekter under en (människas) livstid.
  Syftet med de flesta nationalparker och reservat är att bevara ekosystem och naturen i ett område som de är, och jag förstår inte varför vi ska in och rota där överhuvudtaget istället för att låta naturen ha sin gång?
  Och ja, självklart lemlästar och skadar vargar och andra rovdjur sina bytesdjur ibland,men deras yttersta syfte är att döda dem för sin överlevnad, och det är helt enkelt naturens gång. En skadad hjort eller ren kanske överlever en första attack, men om den är skadad så kommer den antagligen stryka med nästa gång. Om djuret till och med skadar ett av rovdjuren tillräckligt mycket så kommer den individen antagligen inte att klara sig en längre tid och på så sätt elimineras ur den framtida genpoolen. Det kallas evolution och har fungerat i miljontals år innan människan lade sig i.
  Du säger att problemen uppstod i Yellowstone utan att överväga varför det uppstod problem med en obalans i ekosystemen där ett överskott av gräsätare påverkade ekosystemet i form av erosion och mycket mer. Redan innan den ökade immigrationen under 1800-talet så hade amerikanska urinvånare påbörjat en utrotning av bland annat bison som exploderade med introduktionen av finkalibiriga jaktvapen och en annorlunda syn på jakt från europeiska immigranter. Det påverkade bytesdjurbestånden då de migratoriska vargbestånden undvek de områden där det fanns mindre bestånd av stora bytesdjur, t.ex. Yellowstone, och andra gräsätare som ren och hjort kunde växa sig starka, samtidigt som Yellowstone blev inhägnat och omgivet av bosättningar där befolkningen skyddade sig mot rovdjur som varg utan betänkligheter på följder i det lilla, begränsade ekosystem som Yellowstone utgör.
  En annan dag när jag har mer energi kommer jag kanske kika tillbaka på den här kommentaren, lägga till referenser till vad jag sagt, bättra på min grammatik och retorik, och kanske till och med svara på dina oundvikliga motargument, men jag tror tyvärr det kommer vara förgäves. Du har ett synsätt som är trångsynt ur såväl ekologiskt, evolutionärt, spatialt, geografiskt, kronologiskt, antropologiskt och framförallt retoriskt perspektiv.
  Jag vill även säga till er andra som läser det här med fasa i sinne att det finns aktiva jägare med ett intresse och en omsorg för miljön som ligger på ett annat plan än den här personen, nämligen jag själv.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Tack Karl E för din kommentar och ditt skolade fördömande.

   I dagens värld har vi människor för länge sedan lämnat det ursprungliga bakom oss, nu skapar vi nytt liv, lever med justerade livsformer, äter oss mätta och väljer frivilligt att låta oss förtrös av kontinuerligt nya nöjen. Vi intervenerar och krigar, klyver atomer, gräver i jorden, brukar markerna, dämmer floder, åker över haven och under vattnet, flyger i luften och runt jordklotet, har varit till månen och planerar resa till mars, är på väg att klura ut vår hjärnas funktion, utforskar kosmos och strävar vidare. Varför då tvista om orsaken till tragiken i Yellowstone?

   Yellowstone bildades väl främst av naturens skönhets och det säregna utseendes skull, och inte faunan? Kan någon se Yellowstone som ett lyckat exempel med dess vägar, massor av fordon (sommar som vintertid – snöskotrar). Är det meningsfullt och i så fall varför? Varför bevara något som ändå är passé?

   Att indianerna var på väg att utrota bisonhjordarna före den vita människans ankomst är nyheter för mig som jag har svårt för att tro. Blev det verkligen erosionsproblem innan jakten förbjöds? Erosion är f.ö. ett naturligt fenomen.

   Du tillskriver evolutionen vikt, trots att den efter många miljoner år ännu inte kommit fram till en slutlig lösning. Vetenskapen kan inte enas om själva evolutionen är positiv eller negativ, det anser i alla fall Nils Uddenberg. Jag har flera gånger påstått att ingen har bestämt hur naturen, vår omgivning, ska se ut, eller vara. Vi vet ej heller något om morgondagen. Vi lika litet om vad som är rätt eller fel, eller meningen med livet.

   Då är det rena dumheter av svenska vargforskare att peka på Yellowstone som ett positivt exempel av varg. Varför nämna en utländsk nationalpark när vi har så många vargar lokalt i mellansverige så de måste avlivas pga. skadeverkningarna? Varför ser vi inte det positiva av vargen, det finns inget eller hur?

   Varg innebär negativa konsekvenser för många människor, de vill inte ha dem i sin omgivning. Det är skäl nog för en annan politik, fri från lögner och propaganda.

   Jag är en av dessa människor och betraktar mig som humanist. Jag tror mig också om att veta och förstå att vargen inte behövs över huvud tagit.

   Mvh
   KE

   PS! Du skriver tillräckligt tydligt.DS.

   Tillägg en dryg timme senare.
   I denna länk kan du själv se hur bortom alla sunda vätskor avgudandet av vargen (och därmed Yellowstone) kommit i Sverige (t.o.m. inom rättsväsendet råder avgudandet). http://www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/skinnforsaljare-doms-for-artskyddsbrott

   • Gaerd skriver:

    Varför då tvista om orsaken till Yellowstone? Skriv om månlandningar och marsresor istället för propaganda om Yellowstone, som enligt mig är det tydligaste exemplet på vad som sker när människan tror sig veta allt om hur ekosystemen fungerar.

    Du skriver själv ”Ta bort en art eller flera och resultatet blir en annorlunda ekologiskt system” den dagen du kan sätta ditt och din familjs liv på vad resultatet blir när ”man gör ändringar” i ett ekosystem skulle jag lita på folk som dig. Det är inte som att måla om ett hus, ”Nä det blev fult, vi målar det blått igen”.

   • Kenneth Erikson skriver:

    Hej igen Gaerd.
    Jag har inte vikit ifrån min linje, med stöd av lämnade referenser i form av länkar, när det gäller vad som gick snett i Yellowstone och varför. Att jag berörde fler ämnen i mitt svar till Karl E var för att visa på att allt handlar inte om varg. Faktiskt är det så att vargen saknar betydelse helt och hållet i ett vidare perspektiv.

    Vi är tydligt oense om ekologiska system Gaerd. Jag finner inget märkligt med ordets innebörd, eller vad det representerar. Vi har massvis med olika s.k. ekologiska system och jag finner det som sagt inte konstigt, märkvärdigt, viktigt eller avgörande med detta. Varje människa har t.ex. ett ekologiskt system i mag-tarmkanalen. Det kanske finns något som kan sägas vara normalt men det är jag inte säker på. Däremot ser systemen säkert olika ut bland äldre beroende på omständigheter som varierat. Vi vet också att starka antibiotikakurer slår ut bakteriefloran och därmed hela detta ekologiska system. Vissa kan få vissa bekymmer efter en sådan kur men de flesta märker ingenting, knappt någon dör.

    Att prata om ekologiska system i vidare mening, hela länders, är för mig knappast av värde. Vi människor är ju toppen i samtliga fall och har varit länge, mycket länge. Om vår omgivning (ekologiska systemet) är välmående eller inte har inte med vilda djur närvaro eller frånvaro att göra, allt hänger på hur vi männsikor uppträder.

    Du ska inte lita på mig Gaerd, du ska TÄNKA SJÄLV och vara skeptisk till allt.

    Men gjort ändringar i ekosystemen har människan gjort sedan vi blev till, blott med vår närvaro, och i all tid därefter kontinuerligt med enorm framgång (vissa misstag har vi förvisso gjort men då ändrat oss).

    Se verkligheten som den är du också!

    Mvh
    KE

 9. Inte lättlurad!! skriver:

  Måste börja med några fantastiska citat!

  ”Ja vi måste bekämpa politiken och bedriva ett upplysningsarbete för den av rovdjurspropagandan förledda befolkningen. Vi hoppas nu närmast på att även våra medier tar sig en tankeställare och inser att de måste förmedla även vi kritikers syn på politiken.”

  ”av rovdjurspropagandan förledda befolkningen”?? Du måste skämta? ”Dom av jägarefurbundets propaganda förledda politikerna” måste du väl mena?

  ”Se nu på vad som händer i Sverige när vi inte får reglera vargen och de stora populationerna av de största predatorerna. Det är väl inte nödvändigt att konkret berätta om vargens negativa konsekvenser? Det går snett och många lider, både människor och djur samtidigt som faunarikedomen utarmas.”

  Faunarikedomen självregleras måste du väl ändå mena va, och sen när har vi inte reglerat vargen??

  ”Vi ser inga sargade vargbyten, inga blöta skitiga vargar, vi hör inga dödsskrik från betesdjuren och att vargar även dödar och äter bäver nämns inte.”

  Vilken tur att ni jägare plötsligt bryr er om dom stackars betesdjuren (menas bytesdjuren?), dom ”stackare” som ni ämnar att ta kål på själva vid senare tillfälle!!

  ”Det finns helt enkelt för många idioter med jaktlicens. Det är något du aldrig kommer kunna kontrollera.”
  Huvudet på spiken Olof Melin!

  Alltid lika intressant/skrämmande att läsa sådant här. Dom allra flesta jägare verkar tro att dom är utsända av gudfader själv för att skapa den perfekta balansen i naturen. En natur som löser detta utmärkt på egen hand, så som den gjort några miljoner år innan bla Svenska Jägareförbundet kom till!
  Ena minuten så klagar man på att det finns för mycket älg/hjort/rådjur mm mm, och att detta skapar obalans och problem med trafikolyckor och skador på skog, odlingar mm mm, för att i nästa klaga på att det finns för mycket varg (och andra rovdjur, men just vargen verkar vara ett speciellt hatobjekt), och att dom tar all älg/hjort/rådjur mm mm, och att då detta skapar obalans! Bestäm er någon gång för fan!
  Ju mer varg (och andra rovdjur) desto mindre vilt till jägarna, och det är naturligtvis där skon klämmer. Det fattar ju alla som någon gång pratat jakt med en jägare!! Det handlar givetvis om att ni vill skjuta så mycket som möjligt själva och fylla era frysarna, svårare än så är det inte. Detta skulle ni dock aldrig erkänna, för det skulle kunna rasera den bild ni byggt upp av er själva som genuint naturintresserade superhjältar som räddar världen! Man måste hela tiden hitta på snygga anledningar till varför jägarna gör det viktigaste jobbet på jorden och även måste fortsätta att så göra!

  Jag vill f.ö bara påpeka att jag absolut inte är någon rabiat djurkramare som vill avskaffa alla former av jakt, jag är bara så urbota trött på allt lobbande, stort som smått, för att få skjuta bort den ”stora stygga vargen”, och jägarnas försök att rättfärdiga detta på uppenbart egoistiska grunder.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Tack ”inte lättlurad” för din långa kommentar, det är bra med förklarande synpunkter.
   Jag har svarat på dem genom att lägga ut dina rader igen och efter varje stycke som förtjänar förtydligas lämnat mina synpunkter i fet text.
   Med vänlig hälsning och God fortsättning på helgerna och Gott slut.
   KE

   Måste börja med några fantastiska citat!
   ”Ja vi måste bekämpa politiken och bedriva ett upplysningsarbete för den av rovdjurspropagandan förledda befolkningen. Vi hoppas nu närmast på att även våra medier tar sig en tankeställare och inser att de måste förmedla även vi kritikers syn på politiken.”
   ”av rovdjurspropagandan förledda befolkningen”?? Du måste skämta? ”Dom av jägarefurbundets propaganda förledda politikerna” måste du väl mena?
   Kanske kan man tro att det är Jägarförbundet som bestämmer denna fråga, så är det inte. SJF tillhör dem som redan i slutet på 60-talet pratade om ett återinförande av vargen tillsammans med bl.a. Naturskyddsföreningen. Det finns beskrivet under Projekt Varg. Idag menar SJF att det bör inte finnas fler än 150-200 vargar väl utspridda över landet och att inget län ska tillåta fler än 2 föryngringar. Den medvetna jägarkåren har förstått att SJF tillhör en föreing som fungerar enligt den svenska modellen (med 50 milj. i bidrag från Vilvårdsfonden, som administreras av Kammarkollegiet, – jaktkortsavgifterna) vars syfte är att hålla koll på jägarkåren och inte uppmana till protest av förd politik. Därför har de jägare som förstår hyckleriet lämnat denna jägarorganisation. SJF lobbar givetvis men utan framgång, vargstammen växer så det knakar och de fåtal som det blivt jakt på har endast syftet att hålla jägarkåren lugn (de som tror detta minskar stammen). De som lobbat framgångsrikt och vunnit debatten är miljöorganisationerna, jägarnas motståndare, för vargstammen breder ut sig över landet.

   ”Se nu på vad som händer i Sverige när vi inte får reglera vargen och de stora populationerna av de största predatorerna. Det är väl inte nödvändigt att konkret berätta om vargens negativa konsekvenser? Det går snett och många lider, både människor och djur samtidigt som faunarikedomen utarmas.”
   Faunarikedomen självregleras måste du väl ändå mena va, och sen när har vi inte reglerat vargen??

   Det är korrekt som jag skrivit, faunarikedomen försvinner och det beror på att markerna som tidigare betats försvinner när djurägare inte längre står ut med denna landskapsfientliga politik där deras djur slits i stycken av dessa stora predatorer. De av klövdjur betade ytorna är de mest faunarika men nu försvinner många. Faunarikedomen utarmas också av det skälet att det helt enkelt blir färre djur över huvud taget där vargen får ”fritt husrum”. Jämför t.ex. med Alaskas eller Sibiriens faunatäthet.

   ”Vi ser inga sargade vargbyten, inga blöta skitiga vargar, vi hör inga dödsskrik från betesdjuren och att vargar även dödar och äter bäver nämns inte.”
   Med denna mening försökte jag peka på det faktum att den rovdjurspropaganda som fortfarande sker i våra statskontrollerade medier SR och särskilt SVT inte visar verkligheten utan en förskönande bild av de stora rovdjuren. Har vi däremot i TV fått se levande bilder sargade vargbyten, skitiga vargar och fått höra bytesdjurens dödsångest, hade vi i Sverige aldrig fått en opinion som velat ha dessa arter lösa i vår omgivning. Men motsatsen har visats, en förskönande vacker bild, för en i huvudsak okunnig TV-publik, därför finns nu lösa vargar snart överallt utom inom storstäderna men får det fortsätta utan skyddsjakter kommer de även dit.

   Vilken tur att ni jägare plötsligt bryr er om dom stackars betesdjuren (menas bytesdjuren?), dom ”stackare” som ni ämnar att ta kål på själva vid senare tillfälle!!
   Både bytes- och betesdjuren lider av stora predatorer, de får plikta med sina liv på mycket sämre sätt än jägares snabbt dödande kulor. Men visst har du rätt, jägare skjuter djur för matens skull, det bästa ekologiska köttet som finns, och aktiviteten tillhör människans karaktärsdrag, liksom fiske. Avarter finns alltid, troféjägare och sådana som överdriver intresset med div. märkliga påståenden.

   ”Det finns helt enkelt för många idioter med jaktlicens. Det är något du aldrig kommer kunna kontrollera.”
   Huvudet på spiken Olof Melin!
   Alltid lika intressant/skrämmande att läsa sådant här. Dom allra flesta jägare verkar tro att dom är utsända av gudfader själv för att skapa den perfekta balansen i naturen. En natur som löser detta utmärkt på egen hand, så som den gjort några miljoner år innan bla Svenska Jägareförbundet kom till!
   Glöm jägarförbundet, de spelar med i nuvarande rovdjurspolitik. Men du skriver: ”En natur som löser detta utmärkt på egen hand” Vad är det naturen löser? Tänk längre, vill jag kontra och återkom gärna kan vi reda ut detta ännu bättre.

   Ena minuten så klagar man på att det finns för mycket älg/hjort/rådjur mm mm, och att detta skapar obalans och problem med trafikolyckor och skador på skog, odlingar mm mm, för att i nästa klaga på att det finns för mycket varg (och andra rovdjur, men just vargen verkar vara ett speciellt hatobjekt), och att dom tar all älg/hjort/rådjur mm mm, och att då detta skapar obalans! Bestäm er någon gång för fan!
   Här är det lämpligt att påminna sig något ifrån historien. Älgstammen ökade starkt under 70-talet och jägarna påpekade detta till såväl skogsbolag som Länsstyrelser, utan att få något som helst gehör. Då blev det som det blev, den s.k. älgexplosionen, med de skogsskador och trafikolyckor du nämner. Nu har jägarkåren under lång tid varnat för de stora rovdjurens tillväxt, också utan gehör.

   Ju mer varg (och andra rovdjur) desto mindre vilt till jägarna, och det är naturligtvis där skon klämmer. Det fattar ju alla som någon gång pratat jakt med en jägare!! Det handlar givetvis om att ni vill skjuta så mycket som möjligt själva och fylla era frysarna, svårare än så är det inte. Detta skulle ni dock aldrig erkänna, för det skulle kunna rasera den bild ni byggt upp av er själva som genuint naturintresserade superhjältar som räddar världen! Man måste hela tiden hitta på snygga anledningar till varför jägarna gör det viktigaste jobbet på jorden och även måste fortsätta att så göra! Ovan har jag redan påpekat att jaga gör man för matens skull även om spänningen, utmaningen och naturupplevelser också bidrar.
   Jag vill f.ö bara påpeka att jag absolut inte är någon rabiat djurkramare som vill avskaffa alla former av jakt, jag är bara så urbota trött på allt lobbande, stort som smått, för att få skjuta bort den ”stora stygga vargen”, och jägarnas försök att rättfärdiga detta på uppenbart egoistiska grunder.

   Du har rätt, visst är det egoistiskt, men det är naturens villkor. Varje individ av vilken art som helst, utom samhällsbyggare som t.ex. myror eller humlor, har att tänka på sitt eget skinn hela tiden annars dör den.

   Några ytterligare ord om den s.k. naturen. Vem har skapat den och varför?
   Vi människor har hela tiden under vår utveckling gjort vad vi kunnat för att förbättra vårt välstånd och förändringen har aldrig gått snabbare än nu. Det kan inte vara fel för det är en effekt av evolutionen, vi delar ju gener med övriga. Endast den som tror på skapelseberättelsen kan säga att vi gör fel. Och villkoren för dig och mig är likadana, gör vi inget dör vi. Men så fort vi rör oss i naturen dör andra, det går inte att undvika. OK, säger någon, därför håller jag mig inom planlagd mark, där dör ingen för att jag rör mig.
   Kanske är det lösningen inför framtiden, de som vill leva i den urbana flora- och faunafattiga miljön får gör det, och vi andra som vill leva i samklang med naturen gör det, och ingen ska klandra eller ställa krav på den andre.

 10. Urban Karlsson skriver:

  Inga vetenskapligt sakliga argument om det som hände i Yellowstone, och inte heller någon ekologisk vetenskapoligt baserad argumentation från Sverige utan ett rent tyckande med andra argument än ekologiska och snett urval av fakta som kan jämföras med fake news och alternativa fakta. Vilket är inne hos högerpopulistiska sajter. Fundamentalister avskyr vetenskapliga fakta vilket den här sidan är ett gott bevis på. Och att diskutera rationellt med fanatiker är inte meningsfullt, därför kommer jag inte att göra fler inlägg än detta.

  • Kenneth Erikson skriver:

   Det låter uppgivet och tråkigt Urban Karlsson.

   Men biter du dig inte själv i svansen med följande påstående: ” Fundamentalister avskyr vetenskapliga fakta”

   Det är nämligen en formulering jag själv använt många gånger när jag kritiserat och kommenterat påståenden från miljörörelsen. Nu vet jag iofs. Om du tillhör denna grupp vet jag inte men de som försvarar förd rovdjurspolitik brukar vara just miljörörelsen.

   Nääh, jag har svårt för att se mig själv som fundamentalist som i stället tror på verifierad vetenskap, utveckling och framsteg men också mänsklig empiri och kontinuitet.

   När nya idéer dyker upp som strider emot dessa, som fallet är med rovdjurspolitiken, reagerar jag och detta inlägg om felaktig propaganda om Yellowstone passade perfekt.

   För att förstå detta behövs inte hänvisas till särskild vetenskap, det räcker gott och väl med lite historia och uppenbara fakta som alla med erfarenhet av djur och natur förstår.

   Jag har försökt beskriva detta så gott jag kunnat men anser du detta vara fake news så beklagar jag detta, du har ju naturligtvis tolkningsföreträdet.

   Mvh
   KE

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: